Profil wydawnictwa

Wydawnictwo Norbertinum powstało w 1989 roku. W zakresie publikacji naukowych specjalizuje się w wydawaniu książek z dziedzin: nauki humanistyczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, nauka o sztuce, filozofia, nauka o kulturze i religii), nauki społeczne (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauka o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia), nauki teologiczne, sztuka (sztuka filmowa i teatralna, sztuka muzyczna). Obok tych nauk mniejszą ofertę stanowią książki z dziedzin: nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo), nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku). Oprócz publikacji naukowych Norbertinum publikuje literaturę wspomnieniową i piękną (poezja, dramat, proza). W ciągu 30 lat swojej działalności opublikowało około 900 tytułów. Od początku swego istnienia kładło szczególny nacisk na poziom edytorski wydawanych książek, a zwłaszcza opracowanie redakcyjne i techniczne, utrzymując własną Redakcję i Dział dtp, współpracując również z doświadczonymi redaktorami publikacji naukowych i specjalistami w zakresie opracowania komputerowego. Założyciele Norbertinum wywodzą się ze środowiska uczelnianego (KUL), jego  założyciel i pierwszy prezes (Norbert Wojciechowski) był dyrektorem Redakcji Wydawnictw KUL i rzecznikiem prasowym KUL, a obecny prezes (Piotr Sanetra) współracował w przez wiele lat z Katedrą Edytorstwa i Tekstologii (w ramach Instytutu Filologii Polskiej), a obecnie Instytutem Edytorstwa KUL. Norbertinum rokrocznie szkoli studentów edytorstwa KUL i UMCS w ramach staży i praktyk studenckich. Działając w mieście typowo uniwersyteckim (Lublin), Norbertinum podtrzymuje szerokie kontakty ze środowiskiem naukowym lubelskich uczelni (KUL, UMCS, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy). Dba o poziom recenzji, zlecając je specjalistom z różnych ośrodków naukowych, również spoza Lublina. Autorzy publikujący w Norbertinum wywodzą się zarówno z polskich, jak i z zagranicznych uczelni i środowisk twórczych (m.in. Włochy, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Izrael, Australia, USA, Kanada).