Zasady recenzowania tekstów

1. Recenzent sporządza recenzje na zlecenie wydawnictwa. Może także, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.

 

2. Publikacje naukowe recenzowane są przez pracowników naukowych z ośrodków akademickich w całej Polsce, a w szczególnych przypadkach zagranicznych, a także spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej.

 

3. Artykuły w czasopismach naukowych recenzowane są zgodnie z zasadami double-blind peer review.

 

4. Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.

 

5. Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).

 

6. Ocenie przez recenzentów podlegają wszystkie elementy warsztatu naukowego: trafność doboru i sposób ujęcia tematu, zastosowana metodologia, poziom merytoryczny i językowy publikacji, jejz jej miejsce na tle innych prac z danej dyscypliny i oryginalność na rynku wydawniczym. Recenzent wskazuje ewentualne nieprawidłowości merytoryczne i usterki językowe oraz proponuje zmiany, które mogą przyczynić się do podniesienia poziomu merytorycznego i językowego pracy oraz do zwiększenia atrakcyjności publikacji dla odbiorcy.

 

7. Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za co najmniej niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

 

8. Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.

 

9. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.

 

10. Recenzent nie powinien oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem, o czym powinien powiadomić wydawcę.