Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Norbertinum kieruje się zasadami, określonymi przez COPE (Committee on Publication Ethics, Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE.

 

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich publikacji, serii wydawniczych czy czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Norbertinum z siedzibą w Lublinie (zwane dalej „Wydawnictwem” oraz „Wydawcą”).

 

 

Polityka wydawnicza

 

1. Publikacje zgłoszone do Wydawnictwa są zawsze weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej.

 

2. Teksty przeznaczone do druku rozpatrywane są pod względem merytorycznym. Na ocenę tekstów nie wpływają: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów. Stosowana polityka wydawnicza jest niezależna.

 

3. Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, rzetelności i oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.

 

4. Zasady kwalifikowania monografii i artykułów do druku są transparentne, a stosowane procedury zapewniają wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikacji.

 

5. Redaktorzy publikacji dbają o rzetelność naukową przygotowywanych prac. Dla jej zachowania mogą nanosić zmiany i poprawki. W każdym przypadku mają obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji naukowej.

 

6. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom
i publikacji fałszywych danych. Wykorzystuje do tego m.in. dostępne w Internecie narzędzia w postaci programów antyplagiatowych, np. Plag.pl.  W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) Wydawca podejmuje decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

 

7. Wydawnictwo podejmuje działania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przeciwdziałania zjawiskom takim jak „ghostwriting” i „guest authorship”.

 

8. Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani przez żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

 

9. Wydawnictwo Norbertinum zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

 

 

Zasady obowiązujące Autora

 

1. Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

 

2. Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.

 

3. Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu). Hostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

 

4. Prawa autorskie muszą być zgodne z ustawą Prawo autorskie.

 

5. Każde dzieło jest recenzowane przez niezależnego recenzenta, specjalistę w danej dziedzinie badawczej i naukowej, zgodnie z ustaloną i wdrożoną w Wydawnictwie procedurą.