Księgarnia - Duchowość i teologia
Modlitwa Pańska Ojcze nasz jako synteza duchowości chrześcijańskiej  Cena: 22.00 zł
Abp Bolesław Pylak

Wydanie I
Lublin: Norbertinium, 2009
Objętość 215 s.
Format 145 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-370-8

[ Rozprawa teologiczna ]

O książce

Modlitwa Ojcze nasz stanowi w pewnym sensie streszczenie religii chrześcijańskiej, zawiera bowiem w sobie jej elementy składowe. Układ ich jest rozumnie uporządkowany, zgodnie z ich obiektywną wartością. Najpierw uwzględnia naszą relację do Boga, następnie zwraca się do Niego z prośbą o pomoc w zaspokajaniu najważniejszych potrzeb życia ludzkiego. Celem studium jest możliwie dogłębne poznanie tej cennej modlitwy. W dziesięciu rozdziałach omówione zostały myśli zawarte w prośbach Modlitwy Pańskiej. Wykład ten został poprzedzony rozdziałem poświęconym najważniejszym religiom współczesnego świata oraz rozdziałem na temat natury modlitwy. Przegląd różnych religii i ich głównych założeń doktrynalnych w pierwszym rozdziale ukazuje oryginalność chrześcijaństwa i jego niezwykłe wartości oraz bogactwo treści Modlitwy Pańskiej. .

O Autorze

Abp Bolesław Pylak urodził się 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku (pow. Krasnystaw). W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną. Potem uczęszczał do gimnazjum i liceum w Tarnowskich Górach. Lata okupacji niemieckiej spędził w domu rodzinnym, pracując w gospodarstwie rolnym swego ojca – był plantatorem tytoniu, gdyż to chroniło przed przymusową wywózką na roboty do Niemiec. Następnie pracował w Urzędzie Gminy w Łopienniku. W 1941 r. został żołnierzem Batalionów Chłopskich, przyjmując pseudonim „Kalina”.
W listopadzie 1943 r. wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego, które ukończył w 1948 r., przyjmując 29 czerwca święcenia kapłańskie z rąk bpa Stefana Wyszyńskiego. W 1949 r. został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od 1952 r. został zatrudniony w Katedrze Teologii Dogmatycznej i prowadził wykłady z teologii dogmatycznej i pastoralnej. Studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej uwieńczył doktoratem na podstawie rozprawy Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykańskim (Lublin 1959). Habilitację z zakresu teologii dogmatycznej na podstawie rozprawy Eucharystia – sakramentem jedności Mistycznego Ciała Chrystusa. Koncepcja teologiczna św. Tomasza z Akwinu (Warszawa 1972) uzyskał w 1969 r. W latach 1959-1960 przebywał na studiach zagranicznych we Francji, Belgii i Włoszech. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 r., zaś profesora zwyczajnego w 1987 r. W latach 1959–1966 pełnił także obowiązki wicerektora Lubelskiego Seminarium Duchownego.
14 marca 1966 został mianowany biskupem tytularnym Midica oraz biskupem pomocniczym w diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią otrzymał 29 maja 1966 r. z rąk bpa Piotra Kałwy. 27 czerwca 1975 objął diecezję lubelską jako biskup ordynariusz, a po reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce i podniesieniu rangi diecezji lubelskiej do archidiecezji w 1992 r. został jej pierwszym arcybiskupem. Paliusz metropolity otrzymał 29 czerwca 1992 r. z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.
Jako ordynariusz lubelski był Wielkim Kanclerzem KUL.
Dorobek naukowy abpa Pylaka stanowi, poza rozprawą doktorską i habilitacyjną, szereg różnych prac i artykułów. Jako emeryt opublikował pracę zbiorową W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975–1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji (Lublin 1998). Ukazuje ona duszpasterski obraz diecezji w czasie przekazania jej w ręce następcy. Ponadto ukazały się dalsze prace: Czy znasz Maryję? Rozważania mariologiczne (Lublin, wyd. II, 1999), Stefan Wyszyński Biskup Lubelski 1946–1949 (Lublin 2000), Poznawać w świetle wiary (Warszawa 2003), Sakrament bierzmowania (Warszawa 2004), „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Apostolski skład wiary (Warszawa 2004, s. 108), Życie zmienia się, ale nie kończy. U progu wieczności. Rozważania (wyd. II, Lublin 2005), Z Chrystusem poprzez rok liturgiczny (Lublin 2006), Modlitwa Pańska „Ojcze nasz” jako synteza duchowości chrześcijańskiej (Lublin 2006).
Po przejściu abpa Pylaka na emeryturę (14 czerwca 1997 r.) Wydział Teologiczny KUL dokonał w dniu 7 grudnia 2006 r. wznowienia jego doktoratu sprzed pięćdziesięciu laty. Rada Miasta Lublina przyznała mu tytuł honorowego obywatela tegoż miasta.

(za: Lilianna Kycia, Abp Bolesław Pylak, online: www.kul.pl)

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I
Religie świata
1. Religie naturalne
2. Religie azjatyckie
3. Religie objawione
Judaizm
Islam
Chrześcijaństwo

Rozdział II
Modlitwa
1. Czym jest modlitwa?
2. Skutki modlitwy
3. Konieczność modlitwy
4. Różne formy modlitwy
5. Warunki poprawnej modlitwy
6. Modlitwy Chrystusa
7. Nasze modlitwy

Rozdział II
Tekst Modlitwy Pańskiej – „Ojcze nasz”
1. Modlitwa Pańska w Piśmie Świętym
2. Syntetyczne omówienie tekstów Modlitwy Pańskiej
3. Polskie Przekłady Modlitwy Pańskiej

Rozdział IV
Inwokacja „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”
1. Wieloznaczność pojęcia Ojciec
2. Ojcostwo św. Józefa
3. Synostwo Boże Pana Jezusa
4. Bóg także naszym ojcem
5. „Ojcze nasz” – wspólnotowy wymiar Modlitwy Pańskiej
6. „Któryś jest w niebie”
7. Kult Boga Ojca

Rozdział V
„Święć się imię twoje”
1. Imię, jego rola i znaczenie
2. Imiona święte
3. Świętość Boga
4. Nasze uświęcenie
5. Uświęcenie świata

Rozdział VI
„Przyjdź królestwo Twoje”
1. Królestwo Izraela
2. Królestwo Boże
3. Królestwo Boże w naszych czasach
4. Chrystus – Król

Rozdział VII
„Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”
1. W kręgu chwały Bożej
2. Wola Boża
3. Ludzka wola Chrystusa
4. Nasza wolna wola
5. Boża Opatrzność

Rozdział VIII
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”
1. Prośby w naszych ziemskich potrzebach
2. Czym jest chleb i jego znaczenie
3. Chleb w życiu Izraelitów
4. Chleb w naszym życiu

Rozdział IX
„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”
1. Wyjaśnienie pojęć
2. Chrystus wobec tajemnicy zła grzechu
3. Nasza postawa wobec zła grzechu
4. Odpusty

Rozdział X
„I nie wódź nas na pokuszenie”
1. Co rozumiemy poprzez pokusę?
2. Czy Bóg może być przyczyną pokusy?
3. Pokusy w naszym życiu
4. Bóg i Jego ingerencje w dziejach zbawienia

Rozdział XI
„Ale nas zbaw ode złego”
1. Wprowadzenie w tajemnicę zła
2. Tajemnica zbawienia
3. Czy istnieją złe duchy?
4. Natura złych duchów
5. Działania złych duchów
6. Z dziejów walki duchowej z szatanem i złymi duchami
7. Jak bronić się przed atakami złych duchów?
8. Egzorcyzm uroczysty
9. Egzorcyzowanie miejsc i rzeczy

Amen

Bibliografia« powrót
Ilość