Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Problemy Frazeologii Europejskiej, tom VIII  Cena: 7.00 zł
Redakcja naukowa Andrzej M. Lewicki

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2007
Objętość 131 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-314-2
ISSN 1643-0239

[ Publikacja naukowa – językoznawstwo ]

O książce

Tom VIII z serii „Problemy Frazeologii Europejskiej” prezentuje nowe badania w zakresie frazeologii polskiej i frazeologii porównawczej. Szczególnie polecamy go nauczycielom języka polskiego i języków obcych oraz młodym badaczom. Książka zawiera prace syntetyczne profesorów: Leona Zaręby i Grzegorza Szpili na temat badań w zakresie frazeologii porównawczej języków europejskiech, Andrzeja M. Lewickiego – dorobku polskiej frazeologii w okresie ostatniego ćwierćwiecza, i Wojciecha Chlebdy – nowych perspektyw badań frazeologicznych związanych z wprowadzeniem pojęcia „odtwarzalnych wielowyrazowców” i postulatu analizy frazeologii jako składnika „zachowań mownych”, a więc analizy fonicznej strony frazeologii mówionej, tj. opisu intonacji i właściwości akcentowych jednostek frazeologicznych oraz ich powiązania z gestykulacją.
Praca Macieja Grochowskiego, znanego badacza nieodmiennych części mowy, przynosi nowe spojrzenie na partykuły jako swoiste związki frazeologiczne.
Artykuł Magdaleny Lipińskiej o priamelach francuskich wnosi istotny wkład do przysłowioznawstwa, omawiając ten szczególny typ przysłów reprezentowany również w polskich przysłowiach.
Tom zawiera dwa studia na temat porównań frazeologicznych: pracę dr hab. Agnieszki Spagińskiej-Puszak o frazeologicznych porównaniach w językach chorwackim i polskim oraz nieco kontrowersyjne studium Joanny Zauchy o podstawach teoretycznych wyróżniania porównań frazeologicznych.
Prof. Stanisław Prędota kontynuuje swoje badania nad dawnymi zbiorami przysłów polskich zestawianych z przysłowiami języków germańskich. Jego studia ukazują, jak istotne dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, obejmującej przecież Prusy i Inflanty, było współdziałanie polskiej i niemieckiej kultury.


Spis treści

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne
Andrzej M. Lewicki, Rozwój frazeologii polskiej w ostatnim ćwierćwieczu
Wojciech Chlebda, Mały prywatny katalog pilnych zadań frazeologicznych
Leon Zaręba, Grzegorz Szpila, Problemy frazeologii konfrontatywnej w perspektywie leksykograficznej na przykładzie języka francuskiego
Jaonna Zucha, W poszukiwaniu funkcjonalnej zależności między składnikami w obręie porównań standardowych
Agnieszka Spagińska-Pruszak, Uwagi o frazeologizmach komparatywnych (w aspekcie chorwacko-polskim)
Maciej Grochowski, Partykuły właściwe o postaci związków frazeologicznych. Wprowadzenie do opisu
Magdalena Lipińska, Cechy definicyjne francuskich priameli
Stanisław Prędota, O przysłowiach polskich w „Compendium” S. J. Malczeskiego
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Valerij M. Mokijenko, Koncepcja leksykograficzna „Rosyjsko-polskiego słownika nowej frazeologii rosyjskiej”


« powrót
Ilość