REGULAMIN INTERNETOWEJ KSIĘGARNI NORBERTINUM


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Norbertinum Wydawnictwo-Drukarnię-Księgarnię spółkę z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000184190, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej 713-020-77-89, nr Regon 004162107, zwanej dalej KSIEGARNIĄ.

2. Przedmiotem sprzedaży Księgarni są publikacje w formie papierowej (książki i czasopisma), a także elektronicznej (e-booki).

3. Kupującym (dalej: KLIENTEM) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykazująca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Każda osoba składająca zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

5. Dokonanie zakupów w Księgarni jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją w obowiązującej formie.

II. Składanie zamówień

1. Książki można zamawiać:
– telefonicznie: 81 744 11 58
– listownie: „Norbertinum” Sp. z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin
– pocztą elektroniczną: dzial.handlowy@norbertinum.pl
– na stronie internetowej: www.norbertinum.pl,
– w internetowej Księgarni Norbertinum: www.norbertinum.pl/sklep.

2. Do złożenia zamówienia poprzez Księgarnię Internetową Norbertinum konieczne jest spełnienie minimalnych warunków technicznych sprzętu, z którego korzysta Klient:
– system operacyjny Windows lub Linux, a także systemy operacyjne telefonii komórkowej umożliwiające połączenie z Internetem,
– twardy dysk o pojemności 1 GB,
– pamięć RAM o pojemności 1 GB,
– procesor 450 MHz,
– karta graficzna 128 Mb pamięci,
– klawiatura, mysz lub sterowanie dotykowe
– łącze internetowe o przepustowości: download 128 Kb/s, upload 64 Kb/s
– przeglądarka internetowa Mozilla Firefox (min. wersja 7), Internet Explorer (min. wersja 10), Google Chrome (min. wersja 13).

3. Ceny książek zawierają 5% podatku VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

4. Wraz z zakupioną publikacją Klient otrzymuje paragon fiskalny (klient indywidualny) lub fakturę VAT (firmy, instytucje) będące potwierdzeniem zakupu publikacji.

5. Zamówienia z zagranicy rozpatrywane są indywidualnie. Klientów zagranicznych prosimy o kontakt z Działem Handlowym (e-mail lub telefon), również po złożeniu zamówienia w Księgarni internetowej.

6. Koniecznym warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta następujących danych:
– imię i nazwisko,
– nazwa firmy/instytucji (w przypadku zamówień firmowych lub instytucjonalnych),
– adres dostawy,
– adres e-mail,
– numer telefonu kontaktowego.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Księgarnię poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta formularza potwierdzenia. Klient zobowiązany jest w informacji zwrotnej potwierdzić otrzymanie ww. formularza. Z chwilą otrzymania przez Klienta formularza potwierdzenia oraz przesłania przez Klienta informacji zwrotnej o odbiorze formularza Klient i Księgarnia są związani ofertą. Klient może jednak odstąpić od umowy na zasadach opisanych w punkcie V.

III. Formy płatności

1. Przedpłata:
– przelew bankowy na konto:
PKO BP II O/Lublin konto nr 26 1020 3150 0000 3702 0046 8173,
– przelew elektroniczny na konto:
PKO BP II O/Lublin konto nr 26 1020 3150 0000 3702 0046 8173.
W treści przelewu proszę wpisać numer ID zamówienia widoczny w lewym górnym rogu formularza przeznaczonego do druku.

2. Gotówka:
– przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem),
– w siedzibie Wydawnictwa.

IV. Czas realizacji dostawy i opłaty za przesyłkę

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się (najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych):
– w chwili złożenia zamówienia – dla osób deklarujących płatność przy odbiorze przesyłki;
– po otrzymaniu należności na rachunek bankowy – dla osób dokonujących przedpłaty.

2. Wysyłka zamówienia może nastąpić w późniejszym terminie w przypadku konieczności skompletowania zamówienia zawierającego tytuły chwilowo niedostępne. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo.

3. Wysyłka zamówień jest realizowana przez:
– Pocztę Polską: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-13.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
– firmę kurierską: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-13.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Odbiór publikacji jest możliwy również w siedzibie Wydawnictwa w dni powszednie w godz. 7–15.

5. Czas realizacji oraz wysokość dokonanej opłaty za dostarczenie przesyłki bezpośrednio do Klienta zawiera -->TABELA OPŁAT.

6. Zamówienie, dla którego wybrano opłatę za przesyłkę nieadekwatną do jego wartości, będzie anulowane, a Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo.

V. Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient znajdzie w jej zawartości wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, lub niezgodność z treścią zamówienia, powinien odesłać ją przesyłką pocztową na adres: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia spółka z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany „Formularz reklamacji” (dostępny pod adresem: http://www.norbertinum.pl/pliki/Formularz_reklamacji.pdf).

2. W przypadku braku możliwości wymiany publikacji (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) Księgarnia zaoferuje możliwość zamiany tytułu na inny równowartościowy lub zwrot kwoty równej cenie publikacji. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w „Formularzu reklamacji” lub przekazem pocztowym pod wskazany adres.

3. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Księgarnia zwraca przelewem na konto wskazane przez Klienta w „Formularzu reklamacji” – po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Księgarnię w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji. Księgarnia zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji wynikających z nieznajomości Regulaminu.

6. O przebiegu procedury reklamacyjnej Klient będzie powiadamiany indywidualnie.

VI. Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/83/UE), można zrezygnować z zakupionych książek bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni liczonych od następnego dnia od doręczenia przesyłki.

2. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony.

3. W przypadku odbioru w siedzibie Wydawnictwa zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Wydawnictwa.

4. O rezygnacji (odstąpieniu od umowy) należy powiadomić Księgarnię poprzez wypełnienie „Formularza o odstąpieniu od umowy”, który należy przesłać pocztą elektroniczną (w formie podpisanego skanu, na adres: dzial.handlowy@norbertinum.pl) lub tradycyjną (na adres: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia spółka z o.o., ul. Długa 5, 20-346 Lublin). „Formularz” jest dostępny pod adresem: http://www.norbertinum.pl/pliki/Formularz_odstpienia.pdf.

5. W celu usprawnienia rozpatrywania chęci zwrotu zgłoszenie powinno zawierać: dane Klienta, numer faktury/paragonu, datę zamówienia oraz kwotę transakcji.

6. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji zwrot nie zostanie przyjęty.

7. Zwrot publikacji następuje na koszt Klienta. Księgarnia zwraca Klientowi tylko równowartość ceny publikacji.

8. Zwroty będą na bieżąco rozpatrywane przez Księgarnię w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania paczki ze zwracanym towarem.

VII. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Norbertinum” Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Długiej 5. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: ul. Długa 5, 20-346 Lublin, lub drogą e-mailową pod adresem: norbertinum@norbertinum.pl. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem i naszą Spółką w zakresie realizacji czynności handlowych lub usługowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywanie elektronicznej wersji biuletynu zawierającego informacje o publikacjach Norbertinum oraz o bieżącej działalności wydawnictwa.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Spółki „Norbertinum”. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu gromadzenia kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów i usług, jak również w celach statystycznych.

6. Państwa dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego bądź elektronicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:
- żądania ich usunięcia,
- żądania sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania,
- sprzeciwu wobec przetwarzania,
- żądania ich przeniesienia,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Państwa dane osobowe znajdują się w bazie firm i osób, z którymi „Norbertinum” spółka z o.o. współpracuje w różnym zakresie. Jeśli nie chcecie Państwo podtrzymywać dalszych kontaktów „Norbertinum”, prosimy o rezygnację na adres: norbertinum@norbertinum.pl.

VIII. Szczególne warunki sprzedaży

1. Biblioteki oraz inne instytucje użyteczności publicznej otrzymują rabat w wysokości 5%. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia rabatu.

2. Hurtownie i księgarnie uzgadniają warunki zakupu indywidualnie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

X. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.