Księgarnia - Filozofia
Augustynizm w filozofii Stanisława Kowalczyka  Cena: 16.00 zł
Christoph Hoefler

Przedmowa Bp Ignacy Dec

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2014
Objętość 204 s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-524-5

[ Publikacja naukowa – Filozofia ]

O książce

„Augustynizm i tomizm to dwa najważniejsze kierunki w filozofii chrześcijańskiej, nawiązujące do klasycznej filozofii greckiej: pierwszy – głównie do platonizmu, drugi – do arystotelizmu. Można je z łatwością odnaleźć także w dzisiejszych kierunkach filozofii i teologii chrześcijańskiej. [...]
Wśród myślicieli, którzy we współczesnej filozofii dokonali udanej koniunkcji tych dwóch stylów chrześcijańskiej filozofii: augustynizmu i tomizmu, jest wybitny polski filozof – ks. Stanisław Kowalczyk, kapłan diecezji sandomierskiej, dyrektor Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL (1984–1990), dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL (1990–1993), kierownik Katedry Filozofii Społecznej KUL, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1992–1995), autor licznych prac z zakresu filozofii Boga, filozofii człowieka, filozofii społecznej, filozofii kultury, czołowy przedstawiciel filozofii klasycznej nurtu augustyńsko-tomistycznego, otwartego na myśl współczesną. [...]
Publikacja w sposób syntetyczny ukazuje miejsce i wartość dzieła filozoficznego stworzonego przez ks. Stanisława Kowalczyka w przestrzeni filozofii chrześcijańskiej. Uwydatnia wkład Księdza Profesora do skarbca współczesnej filozofii uprawianej w naszym kraju i w Europie. W pracy znajdziemy wątki biograficzne, historyczne i merytoryczne. Klarownie ukazano filozoficzna drogę, którą przebył ks. prof. Kowalczyk, drogę, w której wyróżniają się trzy główne etapy: okres tomizmu egzystencjalnego, okres egzystencjalizmu augustyńskiego i okres personalizmu. Z prezentacji tej drogi, której wykładnikiem były ogłaszane publikacje, dowiadujemy się, jak ważne dla ks. prof. Kowalczyka było odkrywanie możliwie najpełniejszej, obiektywnej prawdy o Bogu i człowieku”.


Bp Ignacy Dec, fragm. Przedmowy


Spis treści

Przedmowa (Bp Ignacy Dec)
Wprowadzenie

I. Sytuacja polskiej i europejskiej myśli personalistycznej i neoaugustyńskiej

II. Rozwój myśli filozoficznej Stanisława Kowalczyka
1. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna
2. Etapy twórczości filozoficznej
2.1. Okres tomizmu egzystencjalnego
2.2. Okres egzystencjalizmu Augustyńskiego
2.3. Okres personalizmu

III. Augustyńskie źródła filozofii Kowalczyka
1. Egzystencjalny charakter filozofii Augustyna
1.1. Specyfika Augustyńskiej teorii poznania
1.2. Subiektywny punkt wyjścia Augustyńskiej epistemologii
1.3. Augustyńska metafizyka „wewnętrzna”
2. Kowalczyka rozumienie realizmu
3. Kowalczyka koncepcja doświadczenia

IV. Augustyński profil Kowalczyka filozofii Boga a koncepcja poznania religijnego Johannesa Hessena
1. Kowalczyka interpretacja argumentacji za istnieniem Boga – pluralizm dróg ku Bogu
2. Koncepcja poznania religijnego Johannesa Hessena a jego interpretacja nauki Augustyńskiej
2.1. Życie i twórczość Johannesa Hessena
2.2. Fenomenologiczne źródła koncepcji poznania religijnego Hessena
3. Stosunek Hessena do tradycji tomistycznej
4. Bezpośrednie poznanie Boga w interpretacji Augustyna i Hessena
5. Hessena rozumienie poznania intelektualnego i Augustyńskiego „serca”
6. Bóg jako Summum Bonum. Personalistyczny charakter poznania religijnego

V. Augustyńskie źródła Kowalczyka filozofii człowieka
1. Stosunek Kowalczyka do filozofii człowieka tradycji tomistycznej oraz tomizmu egzystencjalnego
2. Metafizyka osoby
3. űródła rozumienia funkcji sfery emocjonalnej człowieka. Interpretacja augustyńskiego woluntaryzmu
4. Idea wolności w filozofii Kowalczyka

Podsumowanie
Zusammenfassung
Bibliografia« powrót
Ilość