Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego  Cena: 28.00 zł
Zofia Ostrihanska, Aneta Paszkiewicz

Wydanie IV
Lublin: Norbertinum, 2012
Objętość 255, [1] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-475-0

[ Publikacja naukowa ]

O książce

Syntetyczne i wszechstronne studium podstawowej metody pracy kuratorów sądowych z nieletnimi przestępcami. Prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Autorki wśród grupy kuratorów w latach 1996–1998, umieszczone w kontekście najnowszych polskich i zagranicznych prac dotyczących tej problematyki. Traktuje m.in. o warunkach pracy kuratora w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym nadzorowanego oraz o tzw. kontrakcie kuratora z nadzorowanym jako skutecznej metodzie zapobiegania przestępczości.

O Autorkach

Prof. dr hab. Zofia Ostrihanska urodziła się 22 lutego 1926 r. w Toruniu. W 1938 r. ukończyła szkołę podstawową w Warszawie, w czasie wojny znalazła się we Lwowie, skąd została wywieziona do Związku Radzieckiego; stamtąd w 1942 r. wyjechała do Indii, gdzie w polskim obozie w Valivade koło Kolhapuru ukończyła szkołę średnią i zdała maturę. W styczniu 1948 r. powróciła do Polski i w październiku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1952 r. uzyskała stopień magistra, a od 1951 r. studiowała równocześnie prawo na Studium Zaocznym UW, które ukończyła w 1956 r. W 1965 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na UW; 14 stycznia 1977 r. przeprowadziła habilitację w Instytucie Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy: Wielokrotni recydywiści w świetle badań kryminologicznych i psychologicznych, otrzymując stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii. W latach 1950-1985 pracowała w różnych instytucjach zajmujących się przestępczością i nieprzystosowaniem społecznym młodzieży. W 1985 r. została zatrudniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 1 października 1992 r. otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego, zaś 27 grudnia 1993 r. tytuł naukowy profesora. Była kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki KUL. Na KUL-u pracowała do 30 czerwca 2000 r. Jej zainteresowania badawcze koncentrowały się na problematyce nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, przestępczości nieletnich oraz wiktymologii. Była promotorem ponad sześćdziesięciu prac magisterskich i dwóch doktoratów oraz należała do kilku komitetów redakcyjnych. Była współautorką kilku prac zbiorowych, m.in.: Problem nieprzystosowania społecznego młodzieży, w: Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce , red. J. Jasiński, Warszawa 1978; z B. Szamotą i D. Wójcik, Młodociani sprawcy przestępstw o charakterze chuligańskim, Warszawa 1982; Przedmowa do drugiego wydania książki S. Batawii, Wstęp do nauki o przestępcy, Warszawa 1984; Los uczniów nieprzystosowanych społecznie, Lublin 1997; z A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin 2000. Należała do Towarzystwa Naukowego KUL, była członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W 2000 r. za swoją pracę: Wielokrotni recydywiści w świetle badań kryminologicznych i psychologicznych otrzymała nagrodę sekretarza Wydziału I PAN.

Oprac. dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

Dr Aneta Paszkiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Autorka książek oraz artykułów zamieszczonych w pismach fachowych m.in. w „Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych” oraz w „Psychologii w Szkole”. Od kilku lat współprowadząca „Szkoły dla rodziców i wychowawców” wg metody Mazlish i Faber. Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I: Problemy nadzoru kuratora sądowego
Rozdział II: Zarys naszych badań nad pracą rodzinnego kuratora sądowego
Rozdział III: Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora
Rozdział IV: Problemy nieletnich jako element diagnozy decyzyjnej kuratora
Rozdział V: Spotkania kuratora z nieletnim
Rozdział VI: Praca kuratora sądowego z rodziną
Rozdział VII: Nauka szkolna nadzorowanych nieletnich
Rozdział VIII: Kurator wobec środowiska rówieśniczego nadzorowanych nieletnich
Rozdział IX: Kurator wobec problemu alkoholowego nadzorowanych
Rozdział X: Kontrakt
Bibliografia


« powrót
Ilość