Księgarnia - Jan Paweł II
Encykliki Jana Pawła II. Fundamenty wiary i moralności katolickiej  Cena: 19.00 zł
Ks. Zbigniew Tyburski

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2011
Objętość 202 s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-439-2

[ Omówienie treści encyklik Jana Pawła II ]

Przedmowa: ks. Edward Walewander

O książce

[...] Jan Paweł II pozostawił wielkie bogactwo swego nauczania. Zawarł je głównie w czternastu encyklikach. Może o tym wiemy, ale czy je znamy i dobrze rozumiemy? Znaczenia myśli Ojca Świętego i jej szczególnej aktualności dla dzisiejszego świata nie trzeba tu dowodzić. Bez trudu można się o tym przekonać, podejmując lekturę niniejszej publikacji ks. dra Zbigniewa Tyburskiego, w której dokonał on analizy wszystkich encyklik Jana Pawła Wielkiego. Autor zrezygnował w niej z hermetycznego słownictwa, obowiązującego w literaturze naukowej z dziedziny teologii. Na ile to było możliwe, zastąpił je terminologią przystępną dla czytelnika bez specjalnego przygotowania. [...]
Na drodze życia prowadzącej do Boga człowiek szuka przewodników. Przewodnik to duch opiekuńczy. Póki żyje, póty wspomaga czynnie swoim działaniem, modlitwą. Po śmierci uczy swoim przykładem i tym, co pozostawił jako dzieło życia. Dla nas niezastąpionym przewodnikiem wciąż jest Jan Paweł II, potężny jak prorocy Starego Testamentu. Wielki, bo wzorował się na herosach wiary i oddania Bogu.
Był nam potrzebny za życia jako Namiestnik Chrystusa na ziemi, ale i jako nasz Rodak, jako Przyjaciel, jako Nauczyciel. I nadal jest potrzebny. To bardzo ważne: być komuś potrzebnym. Zdyszanym współczesnym światem rządzą okrutne prawa wolnego rynku i nie zawsze uczciwa rywalizacja. Jest to świat pełen podejrzeń, wątpliwości, nieszczerych uczuć. A ludzie – zwłaszcza młodzi – tęsknią za inną pełnią. Pragną prawdziwej, autentycznej wiary, nadziei i miłości. Odnajdą te wartości w tekstach i w nauczaniu Jana Pawła II. Także w jego życiu. Potrzeba nam pedagogii świętości. Ojciec Święty wzywał do niej wielokrotnie.
Książka ks. Z. Tyburskiego [...] powinna się znaleźć w każdym polskim domu. Warto, by to wartościowe studium wziął do ręki każdy, komu jest bliska myśl Jana Pawła II; kto chce ją jak najlepiej poznać, by potem stosować z pożytkiem w swoim życiu.


Ks. Prof. Edward Walewander, fragm. przedmowy

O Autorze

Zbigniew Tyburski urodził się w Kolonii Staszic na Lubelszczyźnie. W 1973 r. w katedrze lubelskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Kałwy. W 1983 r. uzyskał doktorat z socjologii religii na KUL. Przez wiele lat pracował jako duszpasterz w archidiecezji lubelskiej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i dwóch książek: Cały do Ciebie, Polsko, należę (Warszawa 1993) i Polish Champions. Sketches in Human Dignity (Pulaski, WI 1997). Uczestniczył w kilku międzynarodowych sympozjach pastoralnych, m.in. na temat ewangelizacji (Rzym 1987) i dialogu chrześcijańsko żydowskiego (Chicago 1989). Od ponad 20 lat mieszka w USA. W sierpniu 2003 r. został proboszczem parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Boonton, NJ, w diecezji Paterson.

Spis treści

Przedmowa (ks. Edward Walewander)
Słowo od autora

Redemptor hominis – Odkupiciel człowieka

Wprowadzenie
Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka
Kolegialność Kościoła
Człowiek w planach Bożych
Wolność człowieka
Prawa człowieka – litera czy duch?
Powołanie chrześcijańskie: służyć i królować
Maryja, Matka Kościoła i nasza Matka

Dives in misericordia – O Bożym miosierdziu

Wprowadzenie
Obdarowanie i przebaczanie istotą miłosierdzia
Odwzajemnienie Bożego miłosierdzia
Sprawiedliwość i miłosierdzie
Miłosierdzie Boże w historii zbawienia
Krzyż Chrystusa źródłem miłosierdzia
Maryja Matką Miłosierdzia

Laborem exercens – O pracy ludzkiej

Wprowadzenie
Pochwała pracowitości
Praca twórcza
Uprawnienia ludzi pracy
Pierwszeństwo pracy przed kapitałem
Katolicka Nauka Społeczna o pracy ludzkiej
Modlitwa i rozwój duchowy przez pracę

Slavorum apostoli – Apostołowie Słowian

Wprowadzenie
Życie Cyryla i Metodego na tle epoki
Język staro-cerkiewno-słowiański nowym językiem Biblii i liturgii
Inkulturacja na terenach ewangelizacyjnych Słowian
Słowiański papież i jedność Europy

Dominum et Vivificantem – O Duchu Świętym

Wprowadzenie
Nowe życie w Duchu Świętym
Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie
Duch Święty formuje sumienie
Duch Święty a czas Kościoła
Duch Święty a modlitwa

Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela

Wprowadzenie
Nowe imię Maryi: „pełna łaski”
Maryja wzorem wiary
Maryja, Matka Kościoła i wszystkich ludzi
Macierzyńskie pośrednictwo Maryi a ekumenizm
Maryja wzorem kobiecej godności

Sollicitudo rei socialis – Społeczna troska

Wprowadzenie
Zaangażowanie społeczne a struktury grzechu
Uczestnictwo, solidarność i dobro wspólne
Rozwój techniczny a „kwestia społeczna”

Redemptoris missio – Misja Odkupiciela

Wprowadzenie
Ewangelizacja buduje królestwo Boże
Duch Święty a misyjność Kościoła
Wymiary działalności ewangelizacyjnej
Rola świeckich w dziele ewangelizacji
Odwaga w głoszeniu Ewangelii
Ewangelizacja w nowej kulturze

Centesimus annus – Setna rocznica

Wprowadzenie
Etyka wolnego rynku
Ochrona środowiska naturalnego i ludzkiego
Uczestnictwo czy wyobcowanie?
Społeczeństwo a państwo
Zasada pomocniczości i dobro wspólne

Veritatis splendor – Blask prawdy

Wprowadzenie
„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19, 16)
Prawo Boże źródłem ludzkiej moralności
Sumienie a prawda
Wolność a prawo Boże
Grzech śmiertelny i grzech powszedni
Męczeństwo wyrazem wierności Bogu i Jego prawu
Moralność a odnowa życia społecznego

Evangelium vitae – Ewangelia życia

Wprowadzenie
Nienaruszalność ludzkiego życia – „Nie zabijaj!”
Aborcja i eutanazja zaprzeczają prawu do życia
Prawo cywilne a prawo moralne
Naturalne planowanie rodziny
Eutanazja brakiem miłości ludzkiego życia
Człowiek powołany do pełni życia
Wezwanie do budowy nowej kultury życia ludzkiego

Ut unum sint – Aby byli jedno

Wprowadzenie
Jedność w prawdzie
Efekty dialogu na rzecz jedności
Znaczenie prymatu papieża w jedności Kościoła
Kościół katolicki a ekumenizm
Modlitwa i nawrócenie serca warunkami jedności

Fides et ratio – Wiara i rozum

Wprowadzenie
„Poznaj samego siebie!”
Zależność między wiarą a rozumem
Antagonizm między wiarą a rozumem
Aktualność myśli św. Tomasza z Akwinu
Ojcowie Kościoła o relacji wiary i rozumu
„Mądrościowy” wymiar filozofii

Ecclesia de Eucharistia – O Eucharystii w życiu Kościoła

Wprowadzenie
Eucharystia buduje Kościół
Apostolski charakter Eucharystii
Eucharystia a komunia kościelna
Piękno celebracji eucharystycznej

Zakończenie
Encykliki papieża Jana Pawła II
Spis skrótów


« powrót
Ilość