Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Geneza i historia państwa i prawa  Cena: 28.00 zł
Stanisław Cieślak

Cena 40,00 zł
Cena promocyjna 28,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2015
Objętość 224 s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-570-2

[ Zarys wiedzy na temat prawa i ustroju państwa ]

O książce

Idea powstania tej książki wynika z potrzeb dydaktycznych z zakresu zagadnień prawnych i ustrojowych. Osoby studiujące w uczelniach zawodowych (zarządzania, informatyki, gospodarki, ekonomii i in.) oprócz wiedzy specjalistycznej (zawodowej) potrzebują także minimum wiedzy z zakresu prawa i ustroju państwa. Opracowanie to wychodzi naprzeciw tym potrzebom, przekazując niezbędne informacje na temat prawa oraz organizacji i funkcjonowania państwa. Książka ta może być przydatna także dla pracowników administracji publicznej oraz w pracy praktyków, samorządów i elit politycznych.

Fragment Wstępu

O autorze

Dr Stanisław Cieślak (ur. 1935) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał również tytuł doktora nauk prawnych. W rzeszowskiej filii UMCS pracował jako adiunkt i wykładowca teorii organizacji i zarządzania. Następnie adiunkt w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu–Rzeszowie, wykładowca m.in.: prawa administracyjnego, prawa samorządowego, teorii organizacji i zarządzania. Pracę zawodową ukończył jako rektor tejże uczelni.
W swej działalności zawsze łączył teorię z praktyką, wiedzę z doświadczeniem. Przed podjęciem pracy naukowej był zatrudniony w organach administracji państwowej (m.in. dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu), pracował także jako nauczyciel i wykładowca przedmiotów z zakresu prawa publicznego oraz teorii organizacji i zarządzania w terenowych organach administracji publicznej w szkołach i ośrodkach doskonalenia zawodowego w Przemyślu i Rzeszowie.


Spis treści

Wstęp

Część pierwsza: Węzłowe zagadnienia państwa i prawa

Rozdział I. Pochodzenie państwa i prawa
1.  Geneza państwa
2.  Narodziny prawa
3.  Państwo a prawo

Rozdział II.  Państwo jako organizacja polityczna społeczeństwa globalnego
1.  Pojęcie państwa
2.  Cechy państwa
3.  Państwo jako organizacja społeczeństwa globalnego
4.  Państwo jako organizacja polityczna
5.  Władza jako element organizacji państwowej
6.  Aparat państwowy
7.  Funkcje państwa
8.  Suwerenność państwa
9.  Demokratyczne państwo prawne

Rozdział III.  Pojęcie prawa
1.  Definicja prawa
2.  Prawo a moralność
3.  Prawo a inne rodzaje norm społecznych

Rozdział IV.  Akt prawny, przepis prawny i norma prawna
1.  Pojęcie aktu prawnego, aktu normatywnego
2.  Hierarchia aktów normatywnych
3.  Budowa aktu normatywnego
4.  Przepisy prawne i ich klasyfikacja
5.  Normy prawne i ich struktura

Rozdział V.  űródła prawa
1.  Pojęcie źródeł prawa
2.  Kształtowanie a tworzenie prawa
3.  Prawotwórstwo
4.  System źródeł prawa
5.  System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
6.  űródła prawa stanowione przez organy centralne
A. Konstytucja
B. Ustawa
C. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
D. Rozporządzenia
E. Uchwały
F. Zarządzenia
7.  Terenowe źródła prawa – akty prawa miejscowego
A. Statuty
B. Akty wykonawcze
C. Przepisy porządkowe
D. Akty wewnętrzne organów administracji rządowej i samorządowej

Rozdział VI.  System prawa
1.  Pojęcie systemu prawa
2.  Prawo publiczne a prawo prywatne
3.  Prawo materialne a prawo formalne
4.  Gałęzie prawa i instytucje prawne

Rozdział VII.  Wykładnia prawa
1.  Pojęcie wykładni
2.  Moc obowiązująca wykładni
3.  Podstawowe rodzaje wykładni prawa

Rozdział VIII.  Stosunek prawny
1.  Pojęcie stosunku prawnego
2.  Fakty prawne
3.  Elementy stosunku prawnego

Rozdział IX.  Stosowanie prawa
1.  Pojęcie stosowania prawa
2.  Proces stosowania prawa

Rozdział X.  Ogłaszanie aktów normatywnych
1.  Wprowadzenie
2.  Rodzaje dzienników urzędowych
3.  Akty podlegające ogłoszeniu
A. W Dzienniku Ustaw
B. W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
C. W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”
D. W dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz dziennikach urzędowych urzędów centralnych
E. W wojewódzkich dziennikach urzędowych

Część druga: Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego

Rozdział XI.  Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego
1.  Pojęcie prawa konstytucyjnego
2.  Przedmiot prawa konstytucyjnego
3.  űródła prawa konstytucyjnego
4.  Konstytucyjny system źródeł prawa

Rozdział XII.  Konstytucja jako ustawa zasadnicza
1.  Pojęcie konstytucji
2.  Szczególna moc konstytucji
3.  Szczególna treść konstytucji
4.  Szczególna forma konstytucji i szczególny tryb jej uchwalania oraz zmiany
5.  Funkcje konstytucji
6.  Pojęcie systematyki konstytucji
7.  Ogólna charakterystyka i systematyka konstytucji RP

Rozdział XIII.  Konstytucyjne zasady ustroju
1.  Pojęcie zasad naczelnych konstytucji
2.  Zasada suwerenności narodu
3.  Zasada republikańskiej formy państwa
4.  Zasada państwa prawnego
5.  Zasada podziału władzy i równowagi władz
6.  Zasada reprezentacji politycznej
7.  Zasada dwuizbowości parlamentu
8.  Zasada pluralizmu politycznego
9.  Zasada autonomii i wzajemnej niezależności państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych i ich współdziałanie
10.  Zasada wolności i praw człowieka i obywatela
11.  Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego
12.  Zasada systemu parlamentarno-gabinetowego
13.  Zasada odrębności władzy sądowniczej i niezawisłości sądów
14.  Zasada społecznej gospodarki rynkowej
15.  Zasada wolności działalności gospodarczej
16.  Zasada ochrony własności

Rozdział XIV.  Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
1.  Podstawowe pojęcia
2.  Ogólna charakterystyka i systematyka wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji z 1997 roku
3.  Katalog praw i wolności osobistych
4.  Katalog wolności politycznych
5.  Katalog wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych
6.  Środki ochrony wolności i praw jednostki
7.  Podstawowe obowiązki jednostki

Rozdział XV.  System organów państwowych
1.  Zagadnienia ogólne
2.  Organy ustawodawcze
3.  Organy wykonawcze
4.  Sądy i trybunały
5.  Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Rozdział XVI.  Zasady prawa wyborczego
1.  Prawo wyborcze i jego funkcje
2.  Konstytucyjne zasady prawa wyborczego
A. Zasada powszechności
B. Zasada równości
C. Zasada bezpośredniości
D. Zasada tajności głosowania
E. Zasady dotyczące rozdziału mandatów

Rozdział XVII.  Sejm i senat
1.  Pozycja prawno-ustrojowa sejmu i senatu
2.  Status prawny posła i senatora
3.  Organy wewnętrzne sejmu i senatu
4.  Tryb funkcjonowania sejmu i senatu
5.  Kompetencje sejmu i senatu
A. Funkcja ustawodawcza
B. Funkcja kontrolna
C. Komisje kreacyjne

Rozdział XVIII.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
1.  Ustrojowa pozycja prezydenta RP
2.  Tryb wyboru prezydenta i warunki wygaśnięcia mandatu
3.  Zasady odpowiedzialności prezydenta
4.  Kompetencje prezydenta
A. Kompetencje jako głowy państwa
B. Kompetencje w stosunku do sejmu i senatu
C. Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów
D. Kompetencje wobec władzy sądowniczej
E. Inne kompetencje prezydenta
5.  Akty prawne prezydenta

Rozdział XIX.  Rada Ministrów i administracja rządowa
1.  Rola ustrojowa Rady Ministrów
2.  Skład Rady Ministrów
3.  Tryb powoływania Rady Ministrów i tryb zmiany jej składu
4.  Odpowiedzialność Rady Ministrów
5.  Kompetencje Rady Ministrów
6.  Tryb działania i organy wewnętrzne Rady Ministrów
7.  Prezes Rady Ministrów
8.  Charakter prawny ministrów

Rozdział XX.  Samorząd terytorialny
1.  Istota i zadania samorządu terytorialnego
2.  Struktura samorządu terytorialnego
3.  Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział XXI.  Sądy i trybunały
1.  Organy wymiaru sprawiedliwości
2.  Konstytucyjne zasady organizacji i działania sądów
3.  Krajowa Rada Sądownictwa
4.  Trybunał Konstytucyjny
5.  Trybunał Stanu

Rozdział XXII.  Organy kontroli państwowej i ochrona prawa
1.  Najwyższa Izba Kontroli
2.  Rzecznik Praw Obywatelskich
3.  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Literatura


« powrót
Ilość