Księgarnia - Nauka o Ziemi, geografia, politologia
Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny  Cena: 20.00 zł
Zdzisław Wiater

Cena zbytu 26,00 zł
Cena promocyjna 20,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2014
Objętość 109, [1] s., 3 mapy
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-512-2

[ Omówienie warunków hydrogeologicznych Lubelszczyzny połączone z historią lubelskich firm wiertniczych ]

O książce

Tematem książki jest historia działających na Lubelszczyźnie firm i instytucji o profilu geologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem budowy studni wierconych i rozpoznaniem oraz ochroną użytkowych wód podziemnych. Początki tej działalności sięgają 1955 roku, kiedy to Centralny Urząd Geologii w Warszawie utworzył terenową komórkę organizacyjną państwowej służby geologicznej w Lublinie, oraz 1956 roku, kiedy rozpoczęły budowę studni wierconych cztery miejscowe firmy. Od tego czasu zaznaczyła się znaczna intensyfikacja wierceń studziennych, jak również badań geologicznych związanych z poszukiwaniem węgla, ropy i gazu prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Nastąpiła rozbudowa przedsiębiorstw geologicznych, tworzone były nowe przedsiębiorstwa oraz filie instytutów badawczych w Lublinie.
Lubelskie środowisko geologów szybko się powiększało: z 4 osób w 1956 r., 18 w 1960 r., 56 w 1970 r., do 150 w 1980 r. W 1990 r. liczba lubelskich geologów zmniejszyła się do 120 osób. Od 1955 r. do chwili obecnej w firmach lubelskich zatrudnionych było 209 geologów, których imienny wykaz dołączono do opracowania. Aktualnie czynnych zawodowo jest około 70 geologów i wiertników, w większości prowadzących własną działalność gospodarczą, gdyż wiele przedsiębiorstw o profilu geologicznym w ostatnim dwudziestoleciu uległo likwidacji.
Oprócz dziejów przedsiębiorstw, instytucji i ludzi z nimi związanych, ważną częścią książki jest aktualny opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych regionu lubelskiego, sięgający głębokiego podłoża. Wraz z załączonymi mapami pozwala on na poznanie czynników decydujących o zasobach wody na Lubelszczyźnie oraz o możliwościach ich pozyskiwania.


O Autorze

Mgr inż. Zdzisław Wiater (ur. 1936 w Lublinie) ukończył studia z zakresu geologii (Politechnika Gdańska, 1958), jest również inżynierem urządzeń sanitarnych (Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie, 1972). Pracę zawodową rozpoczął w Lublinie, specjalizując się w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej i wiertnictwa studziennego. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika ruchu zakładu górniczego w największych lubelskich firmach geologicznych. Ponadto zajmował się projektowaniem wiejskich stacji wodociągowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Był członkiem Wojewódzkiej Komisji Hydrogeologicznej w Lublinie i biegłym w Komisji Szkód Górniczych przy Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach. Od 50 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Spis treści

Wprowadzenie

Rys historyczny

Historia budowy ujęć wody

Początkowy okres – do 1918 roku
Okres międzywojenny
Okres drugiej wojny światowej i powojenny do 1955 roku
Okres rozkwitu budowy studni (1955–1990) i ich znacznego spadku (po 1990)
Grupa wiertnicza
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę „Wodrol” w Lublinie
Zakład Instalacyjno-Montażowy w Lublinie
Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
Spółdzielnia Pracy „Geowiert”
Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Warszawie, Oddział Lublin
Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Oddział Lublin
Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” SA w Warszawie, Zakład w Lublinie
„Geoprojekt” (Warszawa), Wydział w Lublinie
Spółdzielnia Pracy „Technoplan”
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Drzewcach
Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie, Oddział Lublin
Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Lublinie
UMCS Lublin
Geolog Wojewódzki
Lubelskie biura projektów, instytuty i instytucje inwestorskie
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Oddział Lublin
Pracownia Instytutu Geologicznego w Warszawie
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA
Aktualni wykonawcy studni wierconych na Lubelszczyźnie (roboty wiertnicze wykonywane głównie metodą obrotową)

Charakterystyka wykonanych studni

Stan rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych
Budowa geologiczna
Warunki hydrogeologiczne

Podsumowanie

Lubelscy geolodzy i wiertnicy
Wykaz lubelskich geologów
Wykaz lubelskich wiertników
Skróty firm i urzędów zastosowane w wykazach

Załączniki
1. Mapa paleozoicznych jednostek geologicznych Lubelszczyzny
2. Mapa jednostek hydrologicznych Lubelszczyzny
3. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych Lubelszczyzny


« powrót
Ilość