Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i na Węgrzech. Cele, instrumenty, instytucje
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2021
  • Objętość: 291 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-751-5
  • Status: Książka niedostępna w Norbertinum

Projekt okładki: Agnieszka Herman

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Ekonomiczny

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

 

Recenzent naukowy: dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. Politechniki Gdańskiej

 

Zagadnienia poruszone w monografii uznano za istotne z punktu widzenia zmian, jakim podlegała i podlega polityka spójności, co widoczne jest w formułowaniu jej celów, które każdy kraj, opracowując wewnętrze programy i strategie powinien uwzględnić. [...] W tym przypadku niezwykle ważną rolę odgrywa aktualność omawianych zagadnień, co w sytuacji rozpoczęcia nowego okresu programowania czyni recenzowaną pracę wysoko użyteczną. Dodatkowo, szczegółowość i skrupulatność w omawianiu bardzo złożonych zagadnień pozwala na stwierdzenie, że oceniana monografia to kompendium wiedzy na temat zmian w polityce spójności w odniesieniu do krajów grupy wyszehradzkiej. Można więc stwierdzić, że podjęta w pracy problematyka ma walor praktyczny, jak i nowatorski.

 

Z recenzji dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. Politechniki Gdańskiej

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1. Od polityki regionalnej państw członkowskich do polityki spójności Unii Europejskiej

1.1. Droga do wspólnotowej polityki regionalnej

1.2. Reformy wspólnotowej polityki regionalnej w latach 80. i 90. XX w.

1.3. Koncentracja celów i zasobów polityki spójności w obliczu „Wielkiego rozszerzenia” UE

1.4. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

 

Rozdział 2. Przygotowanie do unijnej polityki spójności i pierwsze lata członkostwa Polski, Czech, Słowacji i Węgier

2.1. Ramy polityczne i prawne „Wielkiego rozszerzenia”

2.2. Efekty pomocy przedakcesyjnej

2.2.1. Program Phare

2.2.2. Przedakcesyjny Instrument dla Polityk Strukturalnych (ISPA)

2.2.3. Specjalny Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)

2.3. Dostosowania krajowych polityk regionalnych

2.4. Dostosowanie struktur terytorialnych

2.5. Programowanie i wdrażanie funduszy strukturalnych w latach 2004–2006

2.6. Strategie wdrażania Funduszu Spójności

2.7. Struktury instytucjonalne

 

Rozdział 3. Państwa Grupy Wyszehradzkiej w zreformowanej polityce spójności w latach 2007–2013

3.1. Reorientacja celów – odchodzenie od polityki wyrównawczej na rzecz wspierania konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

3.2. Zmiany w finansowaniu polityki spójności z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

3.3. Wzmocnienie instrumentów pozadotacyjnych – EBI i Inicjatywy 4J

3.4. Programowanie i kierunki alokacji funduszy polityki spójności w wybranych państwach

3.4.1. Polska

3.4.2. Republika Czeska

3.4.3. Republika Słowacka

3.4.4. Węgry

3.5. Udział regionów w zarządzaniu funduszami polityki spójności w Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i na Węgrzech

 

Rozdział 4. Polityka spójności wobec wyzwań strategii „Europa 2020”

4.1. Powiązanie celów polityki spójności ze strategią „Europa 2020”

4.2. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

4.3. Terytorialne ukierunkowanie nowych instrumentów

4.3.1. Zintegrowane strategie i inwestycje terytorialne (ZIT i RLKS)

4.3.2. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI)

4.3.3. Instrument „Łącząc Europę”

4.4. Priorytety programowania polityki spójności w wybranych państwach

4.4.1. Polska

4.4.2. Republika Czeska

4.4.3. Republika Słowacka

4.4.4. Węgry

4.5. Recentralizacja w zarządzaniu funduszami polityki spójności?

 

Rozdział 5. Polityka spójności w ramach „Zielonej, Cyfrowej i Odpornej Europy”

5.1. Cele polityki spójności wobec wyzwań „Zielonej, Cyfrowej i Odpornej Europy”

5.2. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna w nowych Wieloletnich Ramach Finansowych i tymczasowym Instrumencie na rzecz Odbudowy

5.3. Fundusze polityki spójności

5.4. Finansowanie uzupełniające – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

5.5. Priorytety programowania funduszy polityki spójności w wybranych krajach

5.5.1. Polska

5.5.2. Republika Czeska

5.5.3. Republika Słowacka

5.5.4. Węgry

5.6. Systemy instytucjonalne zarządzania i kontroli

 

Zakończenie

Spis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród deportowanych do Kazachstanu.

Felietony i eseje o jagiellońskim duchu miasta Lublina

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Zbiór opowiadań, których motywem przewodnim jest emigracja i związane z nią dylematy życiowe bohaterów.