Lokalna polityka gospodarcza w Polsce – uwarunkowania, instytucje, instrumenty
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2021
  • Objętość: 260, [1] s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-726-3
  • EAN: 9788372227263
  • Cena zbytu: 48.00 PLN
  • Cena promocyjna: 40.00 PLN
  • Status: Książka dostępna

Projekt okładki: Agnieszka Herman

Recenzent naukowy: dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. Politechniki Gdańskiej

 

Książka dofinansowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnikę Lubelską ze środków przeznaczonych na badania i naukę

 

Polityka gospodarcza definiowana jest jako świadome oddziaływanie państwa na zjawiska społeczno-gospodarcze przy zastosowaniu określonych instrumentów (m.in. polityki pieniężnej, polityki fiskalnej, polityki wzrostu, polityki strukturalnej, polityk sektorowych), dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Jej geneza sięga początków istnienia instytucji państwa. Była ona i jest ważnym czynnikiem określającym podstawy jego egzystencji. Nie należy zatem utożsamiać polityki gospodarczej wyłącznie z systemem gospodarki rynkowej ani interwencjonizmem państwowym (zapoczątkowanym w latach 30. XX wieku, ukierunkowanym na działania antyrecesyjne). [...] ostateczny kształt polityki gospodarczej jest pewnym kompromisem między niedoskonałością rynku a zawodnością państwa.

Powstaje jednak pytanie: czy w nawiązaniu do polityki gospodarczej państwa istnieje jej odpowiednik na poziomie lokalnym? [...] W tej sytuacji autorzy postanowili na nowo – z perspektywy 30-lecia funkcjonowania samorządu gminnego w Polsce – doprecyzować pojęcie lokalnej polityki gospodarczej. Rozdział pierwszy poświęcony jest ukazaniu lokalnej polityki gospodarczej w konfrontacji z  makroekonomiczną polityką gospodarczą. Szeroko zostały w nim także omówione różnorodne uwarunkowania, które mają wpływ na lokalną politykę gospodarczą. Rozdział drugi zawiera odniesienie dość ogólnych rozważań zawartych w rozdziale pierwszym do polskich realiów. Z kolei rozdziały od trzeciego do szóstego poświęcono charakterystyce polityk szczegółowych, składających się na lokalną politykę gospodarczą w Polsce. Są nimi: lokalna polityka fiskalna, lokalna polityka właścicielska, polityka komunalna oraz lokalna polityka przestrzenna. W rozdziale siódmym znalazły się rozważania dotyczące koordynacji instrumentów polityk szczegółowych oraz miar oceny lokalnej polityki gospodarczej.

 

fragment Wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Specyfika i uwarunkowania lokalnej polityki gospodarczej

1.1. Pojęcie i cele lokalnej polityki gospodarczej

1.2. Typologia uwarunkowań lokalnej polityki gospodarczej

1.3. Uwarunkowania ekologiczne

1.4. Uwarunkowania geopolityczne

1.5. Uwarunkowania ustrojowo‑administracyjne

1.6. Uwarunkowania społeczno‑demograficzne

1.7. Uwarunkowania gospodarczo‑polityczne

 

Rozdział 2. Lokalna polityka gospodarcza w Polsce – ujęcie syntetyczne

2.1. Cele

2.2. Uwarunkowania

2.3. Podmioty

2.4. Polityki szczegółowe

 

Rozdział 3. Lokalna polityka fiskalna

3.1. Budżet lokalny i Wieloletnia Prognoza Finansowa JST jako instrumenty koordynacji polityki fiskalnej

3.2. Polityka dochodowa

3.3. Polityka podatkowa

3.4. Polityka wydatkowa

3.5. Polityka w zakresie równowagi finansowej i długu

3.6. Miary oceny lokalnej polityki fiskalnej

 

Rozdział 4. Lokalna polityka właścicielska

4.1. Pojęcie i cechy mienia komunalnego

4.2. Zakres i formy działalności gospodarczej gmin

4.3. Dylematy lokalnej polityki właścicielskiej

4.4. Miary oceny polityki właścicielskiej

 

Rozdział 5. Polityka komunalna

5.1. Pojęcie i cechy polityki komunalnej

5.2. Gospodarka wodno‑ściekowa

5.3. Komunikacja miejska

5.4. Pozostałe usługi komunalne

5.5. Miary oceny polityki komunalnej

 

Rozdział 6. Lokalna polityka przestrzenna

6.1. Pojęcie i cele polityki przestrzennej

6.2. Instytucjonalne uwarunkowania lokalnej polityki przestrzennej

6.3. Instrumenty lokalnej polityki przestrzennej

6.4. Miary oceny lokalnej polityki przestrzennej

 

Rozdział 7. Koordynacja polityk szczegółowych w ramach lokalnej polityki gospodarczej

7.1. Koordynacja instrumentów

7.2. Miary oceny lokalnej polityki gospodarczej

 

Bibliografia

Spis tabel

więcej o książce
zwiń
Polecane

Felietony i eseje o jagiellońskim duchu miasta Lublina

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród deportowanych do Kazachstanu.

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Zbiór opowiadań, których motywem przewodnim jest emigracja i związane z nią dylematy życiowe bohaterów.