Środowisko przyrodnicze jako płaszczyzna współpracy transgranicznej
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1996
  • Objętość: 186 s. [2] + 8 s. map cz.b.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-06-3
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 3

 

Oceniając stan środowiska przyrodniczego Euroregionu Bug mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Z jednej strony obszar ten był terenem bardzo poważnych, często nierozważnych i wręcz barbarzyńskich ingerencji człowieka w funkcjonowanie ekosystemów naturalnych, co spowodowało nieodwracalne zmiany w przyrodzie i krajobrazie. Z drugiej jednak strony tereny, na których powstaje Euroregion Bug należą w każdym z trzech krajów, których granice zbiegają się nad Bugiem, do najmniej zniszczonych przez „postęp cywilizacji”, gdzie zachowały się jeszcze stosunkowo duże obszary o przyrodzie i krajobrazie zbliżonym do naturalnego.
Większość artykułów, które złożyły się na niniejszy tom, to referaty wygłoszone na międzynarodowej konferencji „Środowisko przyrodnicze jako płaszczyzna współpracy transgranicznej (w ramach przyszłego Euroregionu Bug)” zorganizowanej przez Politechnikę Lubelską i Urząd Wojewódzki w Chełmie w dniach 21-22 września 1995r. w Strzelcach w woj. chełmskim, która zgromadziła ok. 60 uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi. Konferencja odbywała się jeszcze przed formalnym utworzeniem Euroregionu Bug (który powstał w końcu września 1995r. i objął województwa lubelskie, chełmskie, zamojskie i tarnobrzeskie w Polsce oraz obwód wołyński na Ukrainie), kiedy nie było jeszcze do końca jasne, jakie obszary wejdą w jego skład. Stąd też część artykułów dotyczy terenów, które ostatecznie nie znalazły się w Euroregionie, jak np. obwód brzeski na Białorusi, czy pn. część obwodu lwowskiego na Ukrainie, a określenie „Euroregion Bug” używane przez autorów odnosi się do znacznie większego obszaru niż ten, który znalazł się w jego formalnych granicach. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ tereny, o których mowa, powiązane są z obszarem obecnego Euroregionu Bug licznymi więzami przyrodniczymi, komunikacyjnymi i ekonomicznymi, a występujące tam problemy ekologiczne w sposób bezpośredni wpływają na stan środowiska przyrodniczego Euroregionu. Poza tym Euroregion Bug jest strukturą otwartą i nie jest wykluczone, że w przyszłości zostanie rozszerzony o tereny sąsiednie.

Grzegorz Rąkowski (fragm. wstępu)

 

Spis treści
 

Wprowadzenie
Grzegorz Rąkowski, Walory przyrodnicze Euroregionu Bug


Krajobrazy
Siemion I. Kukurudza, Krajobrazy obwodu wołyńskiego i sieć ich monitoringu

Bohdan Mucha, Krajobrazy dorzecza górnego Bugu w granicach obwodu lwowskiego

Irina Kojnowa, Antropopresja jako przyczyna zmian krajobrazu Pojezierza Szackiego

Tadeusz J. Chmielewski, Beata Sielewicz, Zmiany walorów środowiska przyrodniczego w rejonie Poleskiego Parku Narodowego w ostatnim stuleciu


Problemy ekologiczne
Iwan Kowalczuk, Geoekologiczny stan rzek ukraińskiej części dorzecza górnego Bugu

Andrej Bogucki, Petro Wołoszyn, Irina Ogniwczuk, Galina Polkunowa, Ocena stanu ekologicznego ukraińskiej części dorzecza górnego Bugu

Maksym W. Maksymczuk, Ekologiczne problemy obszarów przygranicznych obwodu wołyńskiego

Stiopan A. Gensiruk, Igor P. Sołowij, Problemy ochrony środowiska przyrodniczego Euroregionu Bug

Nikołaj Strecha, Siergiej Artiomienko, Ekologiczne problemy obwodu brzeskiego

Jewgienij A. Urecki, Zygmunt K. Zinowicz, Sytuacja ekologiczna w obwodzie brzeskim

Ryszard Jedut, Morfologia wsi a zagrożenia środowiska geograficznego w Euroregionie Bug

Marek Kucharczyk, Monitoring rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Bożena Haczek, Badania świadomości ekologicznej na obszarze projektowanego Euroregionu Bug

Polityka ekologiczna i przestrzenna
Marija Nyżnyk, Koncepcja ekorozwoju zachodniego rejonu Ukrainy

Witold Wołoszyn, Ocena oddziaływania na środowisko jako prewencyjne narzędzie polityki ekologicznej

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski, Polityka przestrzenna a ochrona środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny - systemowe uwarunkowania, szanse i zagrożenia

Andrzej Miszczuk, Agroturystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich polskiej części Euroregionu Bug


Współpraca międzynarodowa - koncepcje
Natalija Humnyćka, Program monitoringu i ochrony wód Bugu i rzek basenu Morza Bałtyckiego

Tamara A. Jałkowska, Koncepcja międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego

Grzegorz Rąkowski, Transgraniczne Obszary Chronione w obrębie Euroregionu Bug

Jurij Zińko, Witalij Brusak, Jarosław Krawczuk, Obszary chronione Euroregionu Bug jako czynnik integracyjny

Informacje o autorach artykułów

 

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej