Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego Euroregionu Bug
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 222 s. + 3 s. tab + 8 s. map cz. b
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-46-2
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 10

 

Celem ogólnym prezentowanej pracy jest ustalenie kierunków i zakresu długookresowego rozwoju przestrzenno-gospodarczego Euroregionu Bug w aspekcie światowych i wewnątrzkrajowych tendencji rozwojowych.

Jerzy Dębski (fragm. wstępu)

 

Spis treści

Wstęp
1. Wprowadzenie
2. Cel i zakres opracowania
3. Założenia badawcze i zakres pracy
4. Przegląd podstawowej literatury
5. Wstępna charakterystyka Euroregionu Bug

Część I
Rola i miejsce Euroregionu Bug w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

1. „Postmodernistyczne” przemiany społeczno-gospodarcze o charakterze globalnym
2. Wybór koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania
2.1. Hipoteza kontynuacji koncepcji policentrycznej umiarkowanej koncentracji
2.2. Hipoteza polaryzacji
2.3. Hipoteza ekorozwoju
2.4. Hipoteza rozwoju zrównoważonego
2.5. Wybór optymalny dla rozwoju przestrzenno-gospodarczego Euroregionu Bug

Część II
Uwarunkowania rozwoju struktury przestrzennego zagospodarowania Euroregionu Bug

1. Uwarunkowania wewnętrzne
1.1. Środowisko przyrodnicze
1.2. Zagadnienia ludnościowe
1.3. Sieć osadnicza
1.4. Infrastruktura techniczna
1.5. Sfera produkcji materialnej
1.6. Atrakcyjność gospodarcza Euroregionu Bug
2. Uwarunkowania zewnętrzne
2.1. Wybór ekonomicznego modelu rozwoju - uwarunkowania zagraniczne
2.2. Możliwości i zagrożenia wynikające z określonych kierunków rozwoju ekonomicznego
2.3. Uwarunkowania krajowe w zakresie rozwoju przestrzennego

Część III
Kierunki rozwoju gospodarki przestrzennej Euroregionu Bug

1. Ograniczenia i predyspozycje rozwojowe
1.1. Ograniczenia i bariery rozwojowe
1.2. Szanse i możliwości
2. Kierunki rozwoju euroregionu na przełomie XX i XXI wieku
2.1. Kierunki rozwoju ochrony środowiska
2.2. Kierunki rozwoju transportu
2.3. Rozwój osadnictwa
2.4. Rozwój gospodarki
2.5. Ogólna koncepcja rozwoju

Bibliografia
Spis tabel
Spis map

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS