Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2017
  • Objętość: 288 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-610-5
36 PLN
|
44,00 PLN

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Miszczuka

 

Profesorowi Semenowi Matkowskiemu z okazji 70-lecia urodzin niniejszy tom dedykują przyjaciele i współpracownicy z Polski

 

Pogranicze polsko-ukraińskie stanowi interesujący obszar badawczy, położony po obu stronach zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Skomplikowane uwarunkowania geopolityczno-historyczne spowodowały, że rozwija się on w warunkach znacznych dysproporcji gospodarczych oraz dystansu instytucjonalnego między polską i ukraińską częścią. Wykazuje też jednak pewne wspólne cechy i problemy typowe dla obszarów przygranicznych i transgranicznych.

Autorzy rozpraw zawartych w prezentowanym tomie podjęli się ukazania wybranych, istotnych uwarunkowań i wyzwań rozwojowych, jakie występują na pograniczu polsko-ukraińskim, czego efektem jest analiza:

– możliwości oraz warunków zastosowania metod taksonomicznych i ekonometrycznych do badania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów transgranicznych,

– konkurencyjności pogranicza polsko-ukraińskiego na tle europejskim,

– możliwości wykorzystania klastrów transgranicznych jako stymulatorów rozwoju i współpracy w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,

– uwarunkowań demograficznych, zarówno w ujęciu retrospektywnym, jak i prognostycznym,

– potencjału szkolnictwa wyższego jako czynnika rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego,

– wyzwań rozwojowych turystyki transgranicznej (na przykładzie Roztocza),

– transportowych uwarunkowań rozwojowych pogranicza polsko-ukraińskiego,

– możliwości przeprowadzenia reformy podziału administracyjnego na Ukrainie jako narzędzia zmniejszenia dystansu instytucjonalnego w relacjach polsko-ukraińskich,

– zakresu i tendencji w kreowaniu informacji statystycznych o pograniczu polsko-ukraińskim,

– wyzwań rozwojowych pogranicza polsko-ukraińskiego w świetle dokumentów strategicznych.

 

Praca sfinansowana ze środków Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie (Andrzej Miszczuk)

Semen Matkowski jako inicjator polsko‑ukraińskiej współpracy transgranicznej (Marek Cierpiał-Wolan, Andrzej Miszczuk)

 

Mieczysław Kowerski, Zastosowanie metod taksonomicznych i ekonometrycznych do analizy poziomu rozwoju społeczno‑gospodarczego regionów transgranicznych

Andrzej Jakubowski, Urszula Bronisz, Konkurencyjność pogranicza polsko‑ukraińskiego na tle europejskim

Józef Oleński, Klastry transgraniczne jako stymulatory rozwoju i współpracy w warunkach otwartej gospodarki rynkowej

Małgorzata Flaga, Wiktoria Pantylej, Krzysztof Łoboda, Sytuacja demograficzna jako determinanta rozwoju pogranicza polsko‑ukraińskiego

Marek Cierpiał‑Wolan, Wpływ dynamicznych przemieszczeń ludności na rozwój społeczno‑gospodarczy polsko‑ukraińskich obszarów transgranicznych

Urszula Bronisz, Szkolnictwo wyższe jako czynnik polsko‑ukraińskiej współpracy transgranicznej

Tadeusz Grabowski, Krzysztof Kałamucki, Wyzwania rozwojowe turystyki na pograniczu polsko‑ukraińskim – na przykładzie Roztocza

Tomasz Komornicki, Karol Kowalczyk, Transportowe wyzwania rozwojowe pogranicza polsko‑ukraińskiego

Aleksander Kuczabski, Reforma podziału administracyjnego na Ukrainie jako uwarunkowanie rozwoju pogranicza polsko‑ukraińskiego

Andrzej Jakubowski, Andrzej Miszczuk, Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko‑ukraińskiego

Bogdan Kawałko, Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko‑ukraińskiego – w świetle dokumentów strategicznych

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej