Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1996
  • Objętość: 151, [1] s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-02-0
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug

Seria „Euroregion Bug”, tom 2

 

Oddawany do rąk Czytelnika drugi tom serii poświęconej Euroregionowi Bug zawiera artykuły i wypowiedzi związane z dwoma podstawowymi – zdaniem zespołu autorskiego – uwarunkowania współpracy transgranicznej, jakimi są:

– tworzenie i wymiana informacji,

– rozwój infrastruktury transportowej, umożliwiającej przepływ osób i towarów.

Artykuły poświęcone pierwszemu ze wspomnianych zagadnień stanowią zasadniczo pokłosie konferencji zatytułowanej „Współpraca transgraniczna statystyków Polski, Ukrainy i Białorusi”, jaka odbyła się z inicjatywy dyrektora WUS w Lublinie, mgra Ryszarda Wiśniewskiego, przy współudziale kierownika projektu PBZ-059-01 – prof. PL dr. hab. Macieja Bałtowskiego, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w maju 1995 roku.

Wyodrębniające się na konferencji dwa nurty rozważań – pierwszy dotyczący ogólnych problemów statystyki transgranicznej, metodologicznych podstaw badań, sposobu ich prezentowania i wykorzystywania oraz drugi dotyczący szczegółowych rozważań odnoszących się do Euroregionu Bug – znalazły wyraz w układzie treści prezentowanego tomu. [...]

Druga część prezentowanego tomu, poświęcona głównie problematyce infrastruktury technicznej, zawiera wyniki prac jednego z trzech zespołów roboczych, obradującego w ramach konferencji „Współpraca transgraniczna w Europie”, która odbyła się z inicjatywy Rady Europy, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Porozumienia Regionalnego, Politechniki Lubelskiej (w ramach projektu PBZ-059-01) i Fundacji im. Friedricha Eberta, również w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w październiku 1995 roku. [...]

Wydaje się, że zawarte w niniejszym tomie opracowania stanowią istotną podstawę intelektualną dla realizacji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Bug, powołanego 29 września 1995 roku.

 

Andrzej Miszczuk, Ryszard Wiśniewski (fragm. Wprowadzenia)

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

Introduction

 

I. Informacyjne uwarunkowania współpracy

 

Józef Oleński: Statystyka transgraniczna – zarys problemów

Maria Fic: Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych

Stefan Ogrodowicz: Koncepcja badań w dziedzinie statystyki przygranicznej

Kazimierz Żurawski: Problemy statystyki euroregionów w Polsce

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Informacja statystyczna w zarządzaniu euroregionem

Andrzej Miszczuk: Cele i metody diagnozy stanu zagospodarowania i funkcjonowania obszaru przyszłego Euroregionu Bug

Ryszard Wiśniewski: Koncepcja publikacji „Euroregion Bug w liczbach”

Zbigniew Pastuszak: MapInfo – system informacji geograficzno-statystycznej i przykłady jego zastosowań dla potrzeb Euroregionu Bug

Dyskusja na konferencji w Kazimierzu nad Wisłą – 23 maja 1995 r.

 

II. Infrastrukturalne uwarunkowania współpracy

 

Piotr Eberhardt: Propozycje wydzielenia regionów współpracy na wschodnim pograniczu Polski

Jan Suliga: Polsko-białoruska współpraca przygraniczna w dziedzinie planowania przestrzennego

Jerzy Dębski: Stan zagospodarowania przestrzennego regionu transgranicznego Polska – Ukraina: konstrukcja metodyczna i wyniki wspólnych badań

Nadia Mikuła: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w przygranicznych regionach Ukrainy i Polski

Jan Janik: Kolejowe przejścia graniczne polsko-ukraińskie a europejskie korytarze transportowe

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Sieć drogowa Lubelszczyzny jako czynnik rozwoju i integracji transgranicznej

Andrzej Miszczuk, Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Transgraniczny ruch drogowy a rozwój miast i gmin Lubelszczyzny

Jan Chałabis: Mapa punktów i odcinków niebezpiecznych na sieci dróg krajowych Euroregionu Bug

 

Informacje o autorach

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS