Problemy Frazeologii Europejskiej, tom VIII
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2007
  • Objętość: 131 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-314-2
  • ISSN: 1643-0239
  • SERIA: Problemy Frazeologii Europejskiej

Tom VIII z serii „Problemy Frazeologii Europejskiej” prezentuje nowe badania w zakresie frazeologii polskiej i frazeologii porównawczej. Szczególnie polecamy go nauczycielom języka polskiego i języków obcych oraz młodym badaczom. Książka zawiera prace syntetyczne profesorów: Leona Zaręby i Grzegorza Szpili na temat badań w zakresie frazeologii porównawczej języków europejskiech, Andrzeja M. Lewickiego – dorobku polskiej frazeologii w okresie ostatniego ćwierćwiecza, i Wojciecha Chlebdy – nowych perspektyw badań frazeologicznych związanych z wprowadzeniem pojęcia „odtwarzalnych wielowyrazowców” i postulatu analizy frazeologii jako składnika „zachowań mownych”, a więc analizy fonicznej strony frazeologii mówionej, tj. opisu intonacji i właściwości akcentowych jednostek frazeologicznych oraz ich powiązania z gestykulacją.

Praca Macieja Grochowskiego, znanego badacza nieodmiennych części mowy, przynosi nowe spojrzenie na partykuły jako swoiste związki frazeologiczne.

Artykuł Magdaleny Lipińskiej o priamelach francuskich wnosi istotny wkład do przysłowioznawstwa, omawiając ten szczególny typ przysłów reprezentowany również w polskich przysłowiach.

Tom zawiera dwa studia na temat porównań frazeologicznych: pracę dr hab. Agnieszki Spagińskiej-Puszak o frazeologicznych porównaniach w językach chorwackim i polskim oraz nieco kontrowersyjne studium Joanny Zauchy o podstawach teoretycznych wyróżniania porównań frazeologicznych.

Prof. Stanisław Prędota kontynuuje swoje badania nad dawnymi zbiorami przysłów polskich zestawianych z przysłowiami języków germańskich. Jego studia ukazują, jak istotne dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, obejmującej przecież Prusy i Inflanty, było współdziałanie polskiej i niemieckiej kultury.

 

Spis treści

 

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne

Andrzej M. Lewicki, Rozwój frazeologii polskiej w ostatnim ćwierćwieczu

Wojciech Chlebda, Mały prywatny katalog pilnych zadań frazeologicznych

Leon Zaręba, Grzegorz Szpila, Problemy frazeologii konfrontatywnej w perspektywie leksykograficznej na przykładzie języka francuskiego

Jaonna Zucha, W poszukiwaniu funkcjonalnej zależności między składnikami w obręie porównań standardowych

Agnieszka Spagińska-Pruszak, Uwagi o frazeologizmach komparatywnych (w aspekcie chorwacko-polskim)

Maciej Grochowski, Partykuły właściwe o postaci związków frazeologicznych. Wprowadzenie do opisu

Magdalena Lipińska, Cechy definicyjne francuskich priameli

Stanisław Prędota, O przysłowiach polskich w „Compendium” S. J. Malczeskiego

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Valerij M. Mokijenko, Koncepcja leksykograficzna „Rosyjsko-polskiego słownika nowej frazeologii rosyjskiej”

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej