Godlo Norbertinum
Strona główna

Filozofia

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Missisipi czyli filozoficzny wywiad rzeka

Filozofia

okladka
KUP
Cena: zł 20,00
 • Christoph Hoefler
 • Augustynizm w filozofii Stanisława Kowalczyka
 • ISBN 978-83-7222-524-5
 • Lublin 2014
 • 204 s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

[ Publikacja naukowa – Filozofia ]

O książce
„Augustynizm i tomizm to dwa najważniejsze kierunki w filozofii chrześcijańskiej, nawiązujące do klasycznej filozofii greckiej: pierwszy – głównie do platonizmu, drugi – do arystotelizmu. Można je z łatwością odnaleźć także w dzisiejszych kierunkach filozofii i teologii chrześcijańskiej. [...]
Wśród myślicieli, którzy we współczesnej filozofii dokonali udanej koniunkcji tych dwóch stylów chrześcijańskiej filozofii: augustynizmu i tomizmu, jest wybitny polski filozof – ks. Stanisław Kowalczyk, kapłan diecezji sandomierskiej, dyrektor Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL (1984–1990), dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL (1990–1993), kierownik Katedry Filozofii Społecznej KUL, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1992–1995), autor licznych prac z zakresu filozofii Boga, filozofii człowieka, filozofii społecznej, filozofii kultury, czołowy przedstawiciel filozofii klasycznej nurtu augustyńsko-tomistycznego, otwartego na myśl współczesną. [...]
Publikacja w sposób syntetyczny ukazuje miejsce i wartość dzieła filozoficznego stworzonego przez ks. Stanisława Kowalczyka w przestrzeni filozofii chrześcijańskiej. Uwydatnia wkład Księdza Profesora do skarbca współczesnej filozofii uprawianej w naszym kraju i w Europie. W pracy znajdziemy wątki biograficzne, historyczne i merytoryczne. Klarownie ukazano filozoficzna drogę, którą przebył ks. prof. Kowalczyk, drogę, w której wyróżniają się trzy główne etapy: okres tomizmu egzystencjalnego, okres egzystencjalizmu augustyńskiego i okres personalizmu. Z prezentacji tej drogi, której wykładnikiem były ogłaszane publikacje, dowiadujemy się, jak ważne dla ks. prof. Kowalczyka było odkrywanie możliwie najpełniejszej, obiektywnej prawdy o Bogu i człowieku”.

Bp Ignacy Dec, fragm. Przedmowy

Przedmowa (Bp Ignacy Dec)
Wprowadzenie

I. Sytuacja polskiej i europejskiej myśli personalistycznej i neoaugustyńskiej

II. Rozwój myśli filozoficznej Stanisława Kowalczyka
1. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna
2. Etapy twórczości filozoficznej
2.1. Okres tomizmu egzystencjalnego
2.2. Okres egzystencjalizmu Augustyńskiego
2.3. Okres personalizmu

III. Augustyńskie źródła filozofii Kowalczyka
1. Egzystencjalny charakter filozofii Augustyna
1.1. Specyfika Augustyńskiej teorii poznania
1.2. Subiektywny punkt wyjścia Augustyńskiej epistemologii
1.3. Augustyńska metafizyka „wewnętrzna”
2. Kowalczyka rozumienie realizmu
3. Kowalczyka koncepcja doświadczenia

IV. Augustyński profil Kowalczyka filozofii Boga a koncepcja poznania religijnego Johannesa Hessena
1. Kowalczyka interpretacja argumentacji za istnieniem Boga – pluralizm dróg ku Bogu
2. Koncepcja poznania religijnego Johannesa Hessena a jego interpretacja nauki Augustyńskiej
2.1. Życie i twórczość Johannesa Hessena
2.2. Fenomenologiczne źródła koncepcji poznania religijnego Hessena
3. Stosunek Hessena do tradycji tomistycznej
4. Bezpośrednie poznanie Boga w interpretacji Augustyna i Hessena
5. Hessena rozumienie poznania intelektualnego i Augustyńskiego „serca”
6. Bóg jako Summum Bonum. Personalistyczny charakter poznania religijnego

V. Augustyńskie źródła Kowalczyka filozofii człowieka
1. Stosunek Kowalczyka do filozofii człowieka tradycji tomistycznej oraz tomizmu egzystencjalnego
2. Metafizyka osoby
3. Źródła rozumienia funkcji sfery emocjonalnej człowieka. Interpretacja augustyńskiego woluntaryzmu
4. Idea wolności w filozofii Kowalczyka

Podsumowanie
Zusammenfassung
Bibliografia 
okladka
KUP
Cena: zł 36,00
 • Księga pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin
 • Pod redakcją Anny Brożek i Jacka Jadackiego
 • ISBN 978-83-7222-496-5
 • Lublin 2014
 • 543 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

[ Zbiór artykułów naukowych i wspomnieniowych ]

Publikacja stanowi bogaty zbiór artykułów poświęconych myśli prof. Mariana Przełęckiego, wybitnego logika i filozofa związanego z Uniwersytetem Warszawskim. Księga planowana była jako uczczenie 90. rocznicy urodzin Profesora, jednak nagła śmierć 9 sierpnia 2013 roku uniemożliwiła jej wręczenie Jubilatowi. Składają się na nią wypowiedzi uczniów i współpracowników Profesora, wybitnych przedstawicieli współczesnej myśli filozoficznej. Podzielone zostały na działy odpowiadające obszarom zainteresowań Jubilata: Logika, Między logiką i aksjologią, Aksjologia. Tom zamyka dodatek zawierający teksty przemówień pożegnalnych wygłoszonych w trakcie uroczystości pogrzebowych.

Marian Przełęcki:
Nie mogę przypisać światu jako całości określonego sensu. Sens taki mogę jednak przypisać indywidualnemu ludzkiemu życiu, bo sens ten zależy od tego, jakie wartości są w tym życiu realizowane. Można zatem „żyć sensownie w bezsensownym świecie”. Za wartości, które mogą zapewnić sens naszemu życiu, skłonny jestem uważać przede wszystkim wartości takie, jak „rozumność” i „dobroć” – racjonalne myślenie i miłosierne postępowanie.

Spis treści

 • Moja filozofia (Marian Przełęcki)

Logika

 • Andrzej Biłat: O semantyce języków zinterpretowanych
 • Aleksandra Horecka: O definicjach werbalno-ikonicznych
 • Sebastian Lutz: The Semantics of Scientific Theories
 • Krystyna Misiuna: Epistemologia i logika przekonań
 • Edward Nieznański & Janusz Wesserling: O pojęciu prawdy w modelu zamierzonym logiki przekonań
 • Adam Nowaczyk: Czy to jeszcze realizm?
 • Joanna Odrowąż-Sypniewska: Nadwartościowanie w analizie wyrażeń nieostrych – 44 lata później
 • Mieczysław Omyła: Logiki i filozofie
 • Peter Simons: The Importance of Classification in Empirical Science
 • Kordula Świętorzecka: O możliwych światach pojęć jednostkowych. Formalna rekonstrukcja koncepcji B. Matesa
 • Jan Woleński: Świat rzeczywisty i światy możliwe
 • Anna Wójtowicz: Jeszcze raz o pojęciu zdania analitycznego. Jaki związek ma definicja stałej logicznej z definicją zdania analitycznego?

Między logiką i aksjologią

  Tomasz Bigaj: Witness-Discernibility and Symmetries Jacek Jadacki: Kwadrat Witwickiego Adam Jonkisz: Prawda w etyce. Rozważania w kontekście koncepcji Mariana Przełęckiego Elżbieta Kałuszyńska: Prawda i wartości Ryszard Kleszcz: Błażeja Pascala refleksja nad poznaniem Witold Marciszewski: Racjonalistyczny optymizm poznawczy w Gödlowskiej wizji dynamiki wiedzy Tadeusz Szubka: Dwie pokrewne metafilozofie Andrzej Zieliński: Rozumowania przyczynowe w medycynie Renata Ziemiańska: Kontekstualizm jako strategia antyseptyczna

Aksjologia

 • Andrzej Bronk: Profesora Mariana Przełęckiego rozumienie religii
 • Anna Brożek: Kategoria komizmu w muzyce
 • Dobrochna Dembińska-Siury: O Platońskim ideale moralnym inaczej
 • Renata Grzegorczykowa: O pojęciu sprawiedliwości z perspektywy lingwistycznej
 • Jacek Hołówka: Trzy uporczywe myśli
 • Anna Jedynak: O dialogu ekumenicznym
 • Stanisław Krajewski: O dialogu ‹‹głębokim››
 • Dariusz Łukasiewicz: Czy mamy moralny obowiązek być ateistami? Prawo do wiary według Mariana Przełęckiego
 • Zofia Rosińska: Doświadczenie tolerancji. Charakterystyka czynników immanentnych
 • Władysław Stróżewski: O miłości i śmierci
 • Andrzej Szostek: Fundamentalne „Tak”: czy dopuszcza „Nie”?
 • Magdalena Środa: Żyć dla innych. O ‹‹niemodnej›› etyce Mariana Przełęckiego
 • Mieszko Tałasiewicz: Rozważania wielkopostne
 • Bogusław Wolniewicz: O chrześcijaństwie
 • Ireneusz Ziemiński: Eschatologia Thomasa Hobbesa
 • Posłowie
 • Spis nazwisk
 • O autorach
okladka
KUP
Cena: zł 30,00
 • Missisipi czyli filozoficzny wywiad rzeka
  albo o aniołach i Aloszy Karamazowie, Bachtinie i cierpieniu, diable i dżinsach Kawiaka, a także o Kumie Grześkowiaku i kundlu Jaśku, Piłacie i Pani Prędyśce, skwaruszkach i Sokratesie oraz o wielu innych istnieniach i rzeczach pojedynczych.
 • Z profesor filozofii Jadwigą Mizińską rozmawia Łukasz Marcińczak
 • ISBN 978-83-7222-466-8
 • Lublin 2014
 • 306, [1] s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

[ Wywiad rzeka ]

O Autorach
Jadwiga Mizińska – ur. w 1945 r. w Opolu Lubelskim, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie. Od czterech kadencji prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Inicjatorka i współredaktorka serii wydawniczej ''Lubelskie Odczyty Filozoficzne''. Członek Kolegium Redakcyjnego, a następnie redaktor naczelna czasopisma ''Colloquia Communia''. Uczestniczka seminarium ''Filozofia Nauki'' PAN. W swoim dorobku ma ponad 200 artykułów, rozpraw naukowych i recenzji. Autorka licznych książek, w tym: Uśmiech Hioba (1998), Imiona Losu (1999), Herbert-Odyseusz (2006), Duchy domu (2006), Wina i wybaczenie. Jak możliwa jest przemiana zła w dobro? (2007); ostatnio opublikowała dwie powieści: Od cudu (2011) i Żuńczyk (2014).
Łukasz Marcińczak – ur. w 1971 r. w Łodzi, absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS ''AS UMCS''. Autor zbioru poetyckiego Profil odciśnięty w glinie (2002) oraz tomu dociekań losologicznych Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013), współredaktor książek: Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny (2013) i Homo sentiens - człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej (2013). Stały współpracownik ''Akcentu'', na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu ''Kultury'' paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny.

W katalogu:

Strona główna