Godlo Norbertinum
Strona główna

Jan Paweł II

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Jan Paweł II

okladka
 • Stanisława Burda
 • Pielgrzym Biały
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-438-5
 • Lublin 2011
 • 37, [2] s., 5 il.
 • Format 140 x 220 mm mm
 • Oprawa miękka klejona

wybór i opracowanie, posłowie: Piotr Sanetra
linoryty: Zbigniew Jóźwik

W pejzaż świata przełomu XX i XXI wieku wyraźnie wpisała się sylwetka wspartego o krzyż Jana Pawła II, przemierzającego kraje i kontynenty z mocnym wezwaniem: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Trudno dziś wyobrazić sobie ten fragment naszych dziejów bez bieli papieskiej sutanny, bez gestu wyciągniętych papieskich rąk pragnących ogarnąć całą ludzkość przesłaniem nadziei zakotwiczonej w Bożej Miłości do stworzenia. Jest to Miłość miłosierna, ale i wymagająca, Miłość wzywająca do wzajemności, będąca fundamentem godności każdego człowieka, a przez to określająca zasady międzyludzkiej solidarności i społecznej sprawiedliwości.
Jedną z głównych cech znamionujących pontyfikat bł. Jana Pawła II była niewątpliwie ogromna dynamiczność, ciągły ruch. Realizując dosłownie Chrystusowe posłanie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15), Ojciec Święty stał się Apostołem Przełomu Tysiącleci. [...]
Ten dynamizm papieskiej posługi Jana Pawła II stał się motywem przewodnim obecnego wyboru wierszy Stanisławy Burdy – książki wyrosłej z pragnienia, by uczcić jedno z najbardziej podniosłych i zarazem najbardziej radosnych wydarzeń w życiu Kościoła ostatnich lat: beatyfikację Ojca Świętego. Zaprezentowane tu poezje to ślady wędrowania Pani Stanisławy po ścieżkach papieskiego nauczania, rozważanego w sposób szczególny – jako najwyraźniejsze znaki obecności Boga we współczesnym świecie wielkich przemian, szybkiego postępu technologicznego, a jednocześnie zagubienia człowieka i rozmycia podstawowych wartości.
Inspiracji do poetyckich przemyśleń dostarczyły zwłaszcza śmierć Jana Pawła II i oczekiwanie na Jego wyniesienie na ołtarza. Z tych perspektyw patrzy poetka na dziedzictwo papieskiego przesłania, dostrzegając jego wielkość i zarazem niedoskonałość jego realizacji w codziennym trudzie szeroko rozumianego „pokolenia JP II” – nie tylko młodych, ale wszystkich świadków tego wielkiego pontyfikatu.

fragm. Posłowia

Totus Tuus
 
Kiedy w ciemności
pogrąża się świat
Ty – Panie zsyłasz
Apostoła Nadziei
by mocą Tajemnic Światła 
dokonywał przemiany serc

nie lękajcie się...
otwórzcie drzwi Chrystusowi...
zaufajcie Jego miłości...
– płynie głos przez kontynenty

cierpieniem
i czynem
słowo poświadcza
maryjnymi paciorkami
obejmuje człowieka

– otwieram się na wołanie

Darczyńcy

Logo in temporis
logo LHS
Logo LKB
Logo Megatem
Logo Mostostal
pkp_roztocze.jpg
logo_mikrobit pl.jpg
okladka
KUP
Cena: zł 15,00
 • ks. Tomasz Jan Chlebowski
 • Ekumenizm duchowy w nauczaniu Jana Pawła II
 • ISBN 83-7222-266-5
 • Lublin 2006
 • 283 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Obszerne studium dzieła duchowej jedności chrześcijan rozwijanego w nauczaniu i działalności papieża Jana Pawła II. Autor analizuje zarówno teologiczne podstawy ekumenii duchowej, jak i papieskie „środki” jej aktualizacji we współczesnym świecie, takie jak: nawrócenie serca, świętość życia, modlitwa, oczyszczenie pamięci historycznej, wzmacnianie roli uświęcenia i prawdy w Kościele, wymiana dóbr duchowych. Wiele miejsca poświęca mechanizmom odnowy i pogłębienia dialogu wyznań chrześcijańskich, kultywowanym przez Jana Pawła II: Tygodniom Modlitw o Jedność Chrześcijan, pogłębieniu roli liturgii w chrześcijańskiej codzienności, potrzebie odnowy życia w duchu chrześcijańskim. Papieska posługa oglądana jest przez pryzmat jej duchowego wymiaru.

okladka
KUP
Cena: zł 24,00
 • Jan Jaworski
 • Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-460-6
 • Lublin 2012
 • 136, [5] s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: kard. Stanisław Dziwisz

Spis treści

Stanisław Kardynał Dziwisz: [Słowo wstępne] / 5

Wprowadzenie / 9

 1. 1. Cel rozprawy / 11
 2. 2. Warsztat bibliograficzny / 15
 3. 3. Kilka ustaleń i rozróżnień teoretycznych dotyczących
 4. 4. pojęć patriotyzmu i nacjonalizmu / 28
 5. 5. Inkulturacja: jak Kościół rozumie problem więzi między Ewangelią a kulturami narodowymi / 32

„Myśląc Ojczyzna” / 39

 1. 1. Druga Rzeczpospolita: odzyskana niepodległość, państwo europejskie i jego tradycja historyczna / 41
 2. 2. Doświadczenie komunizmu / 65
 3. 3. Polska jako dziedzictwo kultury / 82
 4. 4. „Naród żyje nie tylko [...] nad Wisłą” / 101

Zamknięcie / 113

Aneksy / 123

Aneks I – bibliograficzny / 125

Aneks II – osobisty / 130

Indeks osób / 133

O Autorze
Jan Jaworski urodził się 3 grudnia 1939 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące (1958). Od roku 1969 mieszka w Chicago, w USA. W latach 1980–1987 studiował (eksternistycznie, równocześnie pracując) teologię i socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te uwieńczył pracą magisterską, opublikowaną pt. Jan Paweł II wśród Polonii Amerykańskiej (Lublin 1991). Doktorat uzyskał w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (2011). Jest autorem licznych artykułów i reportaży w prasie krajowej i polonijnej oraz stałym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej (wcześniej: Pisma Okólnego Episkopatu Polskiego).
Czynnie uczestniczy w życiu Polonii Amerykańskiej jako członek wielu organizacji polonijnych: Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego, Związku Narodowego Polskiego, Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois, Ligi Katolickiej, Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska. Był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Koła Przyjaciół KUL w Chicago, pomagającego Uniwersytetowi, a w szczególności jego Bibliotece w trudnych latach. W roku 1994 otrzymał Medal za Zasługi dla KUL. Koordynował akcje charytatywne z ramienia Kongresu Polonii Amerykańskiej: fundusze na budowę Hospicjum św. Brata Alberta oraz aparaturę medyczną i leki dla szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pomoc dla powodzian w Polsce. W latach 1992–2011 był rzecznikiem prasowym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w USA. Był również w latach 1996–2009 przedstawicielem paryskiego Zakładu Biografistyki Polonijnej w USA.
Otrzymał wysokie odznaczenia Kościoła: medal Pro Ecclesia et Pontificae (od papieża Jana Pawła II, 1994), medal Ecclesiae Populoque servitium praestanti (od Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, 2000). Komandorię Orderu św. Sylwestra (od papieża Benedykta XVI, 2008), złoty medal Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej (2009).
Od roku 2003 jest konfratrem Zakonu OO. Paulinów. Czynnie wspomaga Sanktuarium Jasnogórskie.

okladka
KUP
 • Stefan Sawicki
 • Rozważania o Papieżu i pisarzu
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-435-4
 • Lublin 2011
 • 62, [2] s.
 • Format 140 x 220 mm mm
 • Cena zł 8,50
 • Oprawa miękka klejona

Zbiór tekstów wybitnego teoretyka i historyka literatury, emerytowanego profesora KUL, w latach 1971-1983 prorektora KUL, członka Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Rozważania te, pisane w ciągu minionych trzydziestu lat, wypływają z osobistych doświadczeń kontaktu z postacią, nauczaniem i twórczością Ojca Świętego. Profesor dzieli się z czytelnikiem refleksją zrodzoną pod wpływem spotkań z Janem Pawłem II oraz lektur papieskich encyklik (głównie Redemptor hominis), dzieł literackich (cenne analizy dramatów Karola Wojtyły i Tryptyku rzymskiego), a także wywiadu z Vittoriem Messorim Przekroczyć próg nadziei. Dopełnieniem portretu są syntetyczne ujęcia fenomenu życiowej postawy Papieża, zawarte między innymi w wywiadzie udzielonym Wacławowi Tkaczukowi w 2004 r.

Spis treści

 • Od autora
 • Na marginesie lektury Redemptor hominis
 • Trylogia dramatyczna Karola Wojtyły
 • O ludzką sytuację poznania
 • Pasterz Kościoła powszechnego
 • Z wnętrza współczesności
 • Progi
 • Ikona Chrystusa. Ze Stefanem Sawickim rozmawia Wacław Tkaczuk
 • Pięć wspomnień
okladka
KUP
 • Ks. Zbigniew Tyburski
 • Encykliki Jana Pawła II
  Fundamenty wiary i moralności katolickiej
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-439-2
 • Lublin 2011
 • 202 s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Cena zł 17,00
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: ks. Edward Walewander

Na drodze życia prowadzącej do Boga człowiek szuka przewodników. Przewodnik to duch opiekuńczy. Póki żyje, póty wspomaga czynnie swoim działaniem, modlitwą. Po śmierci uczy swoim przykładem i tym, co pozostawił jako dzieło życia. Dla nas niezastąpionym przewodnikiem wciąż jest Jan Paweł II, potężny jak prorocy Starego Testamentu. Wielki, bo wzorował się na herosach wiary i oddania Bogu.
Był nam potrzebny za życia jako Namiestnik Chrystusa na ziemi, ale i jako nasz Rodak, jako Przyjaciel, jako Nauczyciel. I nadal jest potrzebny. To bardzo ważne: być komuś potrzebnym. Zdyszanym współczesnym światem rządzą okrutne prawa wolnego rynku i nie zawsze uczciwa rywalizacja. Jest to świat pełen podejrzeń, wątpliwości, nieszczerych uczuć. A ludzie – zwłaszcza młodzi – tęsknią za inną pełnią. Pragną prawdziwej, autentycznej wiary, nadziei i miłości. Odnajdą te wartości w tekstach i w nauczaniu Jana Pawła II. Także w jego życiu. Potrzeba nam pedagogii świętości. Ojciec Święty wzywał do niej wielokrotnie.

fragm. Przedmowy

O Autorze
Zbigniew Tyburski urodził się w Kolonii Staszic na Lubelszczyźnie. W 1973 r. w katedrze lubelskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Kałwy. W 1983 r. uzyskał doktorat z socjologii religii na KUL. Przez wiele lat pracował jako duszpasterz w archidiecezji lubelskiej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i dwóch książek: Cały do Ciebie, Polsko, należę (Warszawa 1993) i Polish Champions. Sketches in Human Dignity (Pulaski, WI 1997). Uczestniczył w kilku międzynarodowych sympozjach pastoralnych, m.in. na temat ewangelizacji (Rzym 1987) i dialogu chrześcijańsko żydowskiego (Chicago 1989). Od ponad 20 lat mieszka w USA. W sierpniu 2003 r. został proboszczem parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Boonton, NJ, w diecezji Paterson.

Spis treści

Przedmowa (ks. Edward Walewander)
Słowo od autora
Redemptor hominis
Odkupiciel człowieka
 • Wprowadzenie
 • Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka
 • Kolegialność Kościoła
 • Człowiek w planach Bożych
 • Wolność człowieka
 • Prawa człowieka – litera czy duch?
 • Powołanie chrześcijańskie: służyć i królować
 • Maryja, Matka Kościoła i nasza Matka
Dives in misericordia
O Bożym miosierdziu
 • Wprowadzenie
 • Obdarowanie i przebaczanie istotą miłosierdzia
 • Odwzajemnienie Bożego miłosierdzia
 • Sprawiedliwość i miłosierdzie
 • Miłosierdzie Boże w historii zbawienia
 • Krzyż Chrystusa źródłem miłosierdzia
 • Maryja Matką Miłosierdzia
Laborem exercens
O pracy ludzkiej
 • Wprowadzenie
 • Pochwała pracowitości
 • Praca twórcza
 • Uprawnienia ludzi pracy
 • Pierwszeństwo pracy przed kapitałem
 • Katolicka Nauka Społeczna o pracy ludzkiej
 • Modlitwa i rozwój duchowy przez pracę
Slavorum apostoli
Apostołowie Słowian
 • Wprowadzenie
 • Życie Cyryla i Metodego na tle epoki
 • Język staro-cerkiewno-słowiański nowym językiem Biblii i liturgii
 • Inkulturacja na terenach ewangelizacyjnych Słowian
 • Słowiański papież i jedność Europy
Dominum et Vivificantem
O Duchu Świętym
 • Wprowadzenie
 • Nowe życie w Duchu Świętym
 • Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie
 • Duch Święty formuje sumienie
 • Duch Święty a czas Kościoła
 • Duch Święty a modlitwa
Redemptoris Mater
Matka Odkupiciela
 • Wprowadzenie
 • Nowe imię Maryi: „pełna łaski”
 • Maryja wzorem wiary
 • Maryja, Matka Kościoła i wszystkich ludzi
 • Macierzyńskie pośrednictwo Maryi a ekumenizm
 • Maryja wzorem kobiecej godności
Sollicitudo rei socialis
Społeczna troska
 • Wprowadzenie
 • Zaangażowanie społeczne a struktury grzechu
 • Uczestnictwo, solidarność i dobro wspólne
 • Rozwój techniczny a „kwestia społeczna”
Redemptoris missio
Misja Odkupiciela
 • Wprowadzenie
 • Ewangelizacja buduje królestwo Boże
 • Duch Święty a misyjność Kościoła
 • Wymiary działalności ewangelizacyjnej
 • Rola świeckich w dziele ewangelizacji
 • Odwaga w głoszeniu Ewangelii
 • Ewangelizacja w nowej kulturze
Centesimus annus
Setna rocznica
 • Wprowadzenie
 • Etyka wolnego rynku
 • Ochrona środowiska naturalnego i ludzkiego
 • Uczestnictwo czy wyobcowanie?
 • Społeczeństwo a państwo
 • Zasada pomocniczości i dobro wspólne
Veritatis splendor
Blask prawdy
 • Wprowadzenie
 • „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19, 16)
 • Prawo Boże źródłem ludzkiej moralności
 • Sumienie a prawda
 • Wolność a prawo Boże
 • Grzech śmiertelny i grzech powszedni
 • Męczeństwo wyrazem wierności Bogu i Jego prawu
 • Moralność a odnowa życia społecznego
Evangelium vitae
Ewangelia życia
 • Wprowadzenie
 • Nienaruszalność ludzkiego życia – „Nie zabijaj!”
 • Aborcja i eutanazja zaprzeczają prawu do życia
 • Prawo cywilne a prawo moralne
 • Naturalne planowanie rodziny
 • Eutanazja brakiem miłości ludzkiego życia
 • Człowiek powołany do pełni życia
 • Wezwanie do budowy nowej kultury życia ludzkiego
Ut unum sint
Aby byli jedno
 • Wprowadzenie
 • Jedność w prawdzie
 • Efekty dialogu na rzecz jedności
 • Znaczenie prymatu papieża w jedności Kościoła
 • Kościół katolicki a ekumenizm
 • Modlitwa i nawrócenie serca warunkami jedności
Fides et ratio
Wiara i rozum
 • Wprowadzenie
 • „Poznaj samego siebie!”
 • Zależność między wiarą a rozumem
 • Antagonizm między wiarą a rozumem
 • Aktualność myśli św. Tomasza z Akwinu
 • Ojcowie Kościoła o relacji wiary i rozumu
 • „Mądrościowy” wymiar filozofii
Ecclesia de Eucharistia
O Eucharystii w życiu Kościoła
 • Wprowadzenie
 • Eucharystia buduje Kościół
 • Apostolski charakter Eucharystii
 • Eucharystia a komunia kościelna
 • Piekno celebracji eucharystycznej
Zakończenie
Encykliki papieża Jana Pawła II
Spis skrótów

W katalogu:

Strona główna