Godlo Norbertinum
Strona główna

Duchowość i teologia

ALLEGRO FacebookLogo, 1,6kB

Duchowość i teologia

Zobacz również: Serie wydawnicze: Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR

okladka
Nakład wyczerpany
 • Ks. Rastislav Adamko
 • Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku
 • ISBN 83-7222-269-X
 • Lublin 2006
 • 274 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona
 • (praca naukowa w języku polskim)

Rozprawa nukowa poświęcona adaptacji melodii gregoriańskich do tekstów w języku słowackim, mająca na celu ustalenie zasad dla słowackich adaptatorów. Refleksja metodologiczna została ujęta w pięciu rozdziałach, daje możliwość kompleksowego spojrzenia na poszczególne formuły melodyczne, ich kształt, sposoby adaptacji oraz miejsce występowania. Rozdział pierwszy został poświęcony sformułowaniu zasad adaptacji melodii gregoriańskich, w rozdziale drugim przedstawiono poszczególne śpiewy w ich dziejowym rozwoju w połączeniu z zastosowaniem liturgicznym w różnych etapach kształtowania się liturgii rzymskiej. Kolejny, trzeci, rozdział dotyka już bezpośrednio odpowiednich formuł melodycznych i ich adaptacji do tekstów liturgii mszalnej na Słowacji. W rozdziale czwartym przestudiowano adaptacje formuł melodycznych w półkadencjach poszczególnych śpiewów. W rozdziale piątym zbadano kadencje końcowe słowackich śpiewów mszalnych pod kątem ich kształtu oraz sposobu dostosowywania.

okladka
KUP
Cena: zł 15,00
 • ks. Tomasz Jan Chlebowski
 • Ekumenizm duchowy w nauczaniu Jana Pawła II
 • ISBN 83-7222-266-5
 • Lublin 2006
 • 283 s.
 • Format 170 x 240 mm
 • Oprawa miękka klejona

Obszerne studium dzieła duchowej jedności chrześcijan rozwijanego w nauczaniu i działalności papieża Jana Pawła II. Autor analizuje zarówno teologiczne podstawy ekumenii duchowej, jak i papieskie „środki” jej aktualizacji we współczesnym świecie, takie jak: nawrócenie serca, świętość życia, modlitwa, oczyszczenie pamięci historycznej, wzmacnianie roli uświęcenia i prawdy w Kościele, wymiana dóbr duchowych. Wiele miejsca poświęca mechanizmom odnowy i pogłębienia dialogu wyznań chrześcijańskich, kultywowanym przez Jana Pawła II: Tygodniom Modlitw o Jedność Chrześcijan, pogłębieniu roli liturgii w chrześcijańskiej codzienności, potrzebie odnowy życia w duchu chrześcijańskim. Papieska posługa oglądana jest przez pryzmat jej duchowego wymiaru.

okladka
KUP
 • Alfred Cholewiński SJ
 • Zgodnie z sumieniem...
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-441-5
 • Lublin 2011
 • 55 s., 8 il.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena zł 10,00
 • Oprawa miękka klejona

Wstęp: Andrzej Wojnowski
Posłowie: Marian Maciejewski

Dziś, kiedy liczba wspólnot neokatechumenalnych w Polsce sięga tysiąca, warto cofnąć się w czasie, by zobaczyć, jakie były ich początki, jak zaczęła się historia, która wpisała się w los setek tysięcy osób na całym świecie.
Jest to opowieść o tym, jak Bóg na krzywych linijkach ludzkiego życia pisze proste wiersze. Czy można było oczekiwać, że pośród skrajnej biedy madryckiego przedmieścia uformuje się na nowo perła, jaką w początkach historii Kościoła był katechumenat – droga prowadząca do wiary dojrzałej, która nie sprowadza się wyłącznie do liturgicznych rytów czy formowania umysłów, ale dzięki trzem elementom: Słowu Bożemu, Liturgii i braterskiej Wspólnocie, zdąża do przemiany serc dokonującej się mocą Ducha Świętego? W naszych oczach bieda jest tylko biedą, pustynia – tylko pustynią, ale zapewne w oczach Boga sytuacje te wyglądają inaczej: pustynia może przynosić bogate duchowe owoce, tak jak przynosiła je w pierwszych wiekach historii Kościoła. [...]
Ciekawa jest prehistoria tego wydarzenia. Znajdziemy w niej ślady Karola de Foucauld, którego życie było inspiracją dla Kiko Arguello. A skąd wzięły się tęsknoty i poszukiwania młodej chemiczki Carmen Hernandez, jej studia w Instytucie Misjonarek Jezusa Chrystusa, jej wędrówki po Ziemi Świętej, jej marzenia o pracy misyjnej? I jak owocnie splotły się one z losami Kiko i epokowym wydarzeniem, jakim był Sobór Watykański II, bez którego to, co narodziło się w barakach Madrytu, nie mogłoby się rozwinąć!
Jej częścią, szczególnie ważną dla Polski, jest jezuita, o. Alfred Cholewiński. Jego zdolności sprawiły, że znalazł się w wąskim gronie wybranych do odbycia studiów w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Kto mógł przewidzieć, że zajmując się przygotowaniem doktoratu, zatroskany o duszpasterstwo w Polsce, szukając w rzymskich parafiach inspiracji do jego rozwoju, natrafi na parafię Męczenników Kanadyjskich i na istniejące w niej wspólnoty neokatechumenalne? [...]
Czytając przedstawiany dalej tekst, stajemy się świadkami historii, której początki sięgają czasów narodzin Kościoła, działalności pierwszych apostołów, historii będącej częścią Historii Zbawienia. Jej początek, jakby źródeł, odnajdujemy w postaci Abrahama, ojca wierzących, a zapewne jeszcze lepiej w Protoewangelii zapowiadającej potomstwo Niewiasty. Dziś zaś możemy oglądać już to, co dzieje się jakby „w dolnym biegu rzeki”, jeśli użyć porównania zaczerpniętego z geografii, może nawet już blisko jej „ujścia” do oceanu wieczności. Ta historia zaprasza – więcej: wzywa – do tego, by się w nią włączyć i przeżyć wielką przygodę wiary.

fragm. Do Czytelników

O Autorze
Alfred Cholewiński urodził się 3 marca 1936 r. z rodziców Pawła i Janiny Sarnowskiej w Bydgoszczy. Tam ukończył szkołę podstawową; do gimnazjum, a równocześnie niższego seminarium duchownego uczęszczał w Gdańsku (1949–1951). W 1951 r. rozpoczął nowicjat jezuicki w Kaliszu, studia w latach 1953–1955 odbył w Starej Wsi pod Rzeszowem, przez następne trzy lata studiował na Fakultecie Filozoficznym OO. Jezuitów w Krakowie. W 1959 r. rozpoczął studia na Fakultecie Teologicznym OO. Jezuitów w Warszawie. W 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1964–1967 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym KUL, w Sekcji Biblijnej, ukoronowane magisterium z teologii. W latach 1968–1973 odbył studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone licencjatem (1970) i doktoratem z nauk biblijnych (1973). Rozprawa doktorska Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium. Eine vergleichende Studie z racji istotnych walorów naukowych ukazała się drukiem; egzamin doktorski zdał na ocenę summa cum laude. Świeżo promowany doktor nauk biblijnych – jako jeden z nielicznych – został powołany na wykładowcę Księgi Powtórzonego Prawa w Rzymskim „Biblicum”; równocześnie prowadził wykłady z Pisma św. na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego „Bobolanum” w Warszawie. Artykuły na tematy biblijne, publikowane w „Znaku”, „Ateneum Kapłańskim” i „Przeglądzie Powszechnym”, oraz cykl pogadanek o życiu Kościoła pierwotnego, wygłoszonych w Radiu Watykańskim, są dalszym dowodem potwierdzającym wybitne możliwości naukowe ks. dr. A. Cholewińskiego.

okladka
KUP
Cena: zł 24,00
 • Jan Jaworski
 • Podstawy patriotyzmu Jana Pawła II
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-460-6
 • Lublin 2012
 • 136, [5] s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: kard. Stanisław Dziwisz

Spis treści

Stanisław Kardynał Dziwisz: [Słowo wstępne] / 5

Wprowadzenie / 9

 1. 1. Cel rozprawy / 11
 2. 2. Warsztat bibliograficzny / 15
 3. 3. Kilka ustaleń i rozróżnień teoretycznych dotyczących
 4. 4. pojęć patriotyzmu i nacjonalizmu / 28
 5. 5. Inkulturacja: jak Kościół rozumie problem więzi między Ewangelią a kulturami narodowymi / 32

„Myśląc Ojczyzna” / 39

 1. 1. Druga Rzeczpospolita: odzyskana niepodległość, państwo europejskie i jego tradycja historyczna / 41
 2. 2. Doświadczenie komunizmu / 65
 3. 3. Polska jako dziedzictwo kultury / 82
 4. 4. „Naród żyje nie tylko [...] nad Wisłą” / 101

Zamknięcie / 113

Aneksy / 123

Aneks I – bibliograficzny / 125

Aneks II – osobisty / 130

Indeks osób / 133

O Autorze
Jan Jaworski urodził się 3 grudnia 1939 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące (1958). Od roku 1969 mieszka w Chicago, w USA. W latach 1980–1987 studiował (eksternistycznie, równocześnie pracując) teologię i socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te uwieńczył pracą magisterską, opublikowaną pt. Jan Paweł II wśród Polonii Amerykańskiej (Lublin 1991). Doktorat uzyskał w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (2011). Jest autorem licznych artykułów i reportaży w prasie krajowej i polonijnej oraz stałym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej (wcześniej: Pisma Okólnego Episkopatu Polskiego).
Czynnie uczestniczy w życiu Polonii Amerykańskiej jako członek wielu organizacji polonijnych: Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego, Związku Narodowego Polskiego, Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois, Ligi Katolickiej, Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska. Był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Koła Przyjaciół KUL w Chicago, pomagającego Uniwersytetowi, a w szczególności jego Bibliotece w trudnych latach. W roku 1994 otrzymał Medal za Zasługi dla KUL. Koordynował akcje charytatywne z ramienia Kongresu Polonii Amerykańskiej: fundusze na budowę Hospicjum św. Brata Alberta oraz aparaturę medyczną i leki dla szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pomoc dla powodzian w Polsce. W latach 1992–2011 był rzecznikiem prasowym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w USA. Był również w latach 1996–2009 przedstawicielem paryskiego Zakładu Biografistyki Polonijnej w USA.
Otrzymał wysokie odznaczenia Kościoła: medal Pro Ecclesia et Pontificae (od papieża Jana Pawła II, 1994), medal Ecclesiae Populoque servitium praestanti (od Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, 2000). Komandorię Orderu św. Sylwestra (od papieża Benedykta XVI, 2008), złoty medal Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej (2009).
Od roku 2003 jest konfratrem Zakonu OO. Paulinów. Czynnie wspomaga Sanktuarium Jasnogórskie.

okladka
KUP
Cena: zł 5,00
 • Ks. Tadeusz Fedorowicz
 • Błogosławieństwa dla tych, którzy mają trochę zmysłu humoru i szukają mądrości
 • ISBN 83-7222-154-5
 • Lublin 2003
 • 32 s.
 • Format 112 x 160 mm
 • Oprawa miękka klejona

Książeczka wyjątkowa - ponadczasowy testament duchowy, który pozostawił zmarły w czerwcu 2002 r. ks. Fedorowicz. Zawiera 31 krótkich, jednozdaniowych, ale niezwykle esencjalnych sentencji, rozwiniętych w komentarzach, dołączonych do każdej myśli. Przemyślenia tchnące optymizmem, nadzieją, miłością do ludzi i przyrody mogą stać się inspirującym przeżyciem dla tych, którzy nie znaleźli jeszcze swojego duchowego przewodnika...

O Autorze
Ks. Tadeusz Fedorowicz (1907-2002), prawnik, wieloletni kapłan w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Był duszpasterzem ofiarnym, gdy we Lwowie zaczęły się wywózki (1940 r.). Pojechał do Kazachstanu, by wspierać wygnańców. Po wojnie był duszpasterzem ludzi starych i młodych, inteligencji i ludzi prostych. Władze PRL były mu nieprzychylne - na początku lat 60. nie zgodziły się na jego nominację na urząd metropolity krakowskiego. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał go swoim "kierownikiem duchowym, któremu wiele zawdzięcza".

Polecamy również wspomnienia ks. Tadeusza Fedorowicza Drogi Opatrzności

okladka
KUP
Cena: zł 29,00
 • Pustelnik Jano
 • Autobiografia mistyczna
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-478-1
 • Lublin 2014
 • 261, [2] s., 12 s. fot.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Wstęp Jadwiga Mizińska

[ Opis życiowej i duchowej drogi Pustelnika Jano mieszkającego w Bieszczadach ]

O książce
Pustelnik Jano przekazuje w ręce Czytelnika swą mistyczno-filozoficzną książkę, zakotwiczoną w klimacie ziemi bieszczadzkiej. Jest to autobiografia, w której Jano, oprócz swego szczególnie ciekawego życia, prezentuje również sylwetki ludzi, których napotkał na swojej drodze; dużo miejsca poświęca bohemie bieszczadzkiej – artystom i zakapiorom – oraz Bieszczadzkim Zlotom Leśnych Ludzi.
Głównym tematem książki są doświadczenia mistyczne (widzenia i ekstazy) Pustelnika Jano, oparte na fenomenie Christophorosa, skonfrontowane z naukami zawartymi w Biblii oraz duchowością największych mistyków chrześcijańskich: św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila i św. Faustyny. Pustelnik Jano zajmuje się również studiowaniem dzieł wybitnych filozofów, dając swą oryginalną interpretację idei w nich zawartych. Zgłębia przemyślenia Pascala, Nietzschego, Simone Weil i Bierdiajewa.
Książka adresowana jest do Czytelników lubiących literaturę zmuszającą do myślenia oraz głębszej refleksji.

O Autorze
Pustelnik Jano (Jan Darecki) urodził się 16 stycznia 1955 r. w Rzeszowie. W wieku 24 lat przerywa studia i z rodzinnego Rzeszowa wyjeżdża w Bieszczady, aby realizować swoje nietypowe i szalone marzenia. Pragnie żyć w skrajnej nędzy jako człowiek bezdomny oraz jako pustelnik w lesie poza cywilizacją. Jego najgłębszym marzeniem jest odnalezienie w swym życiu Boga żywego i osiągnięcie mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Te marzenia realizuje w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim.
Większość czasu spędza w pustelni na modlitwie i kontemplacji oraz pisaniu książek na tematy bieszczadzkie i mistyczne. Szczególnie zgłębia mądrość św. Jana od Krzyża oraz wschodniochrześcijańską duchowość hezychastyczną. Jest autorem artykułów mistycznych i ekologicznych.
W swoim życiu potrafi pogodzić kontemplację z działaniem. Włócząc się z aparatem fotograficznym po Bieszczadach, uwiecznia to, co piękne i godne ocalenia. W swoim dorobku artystycznym ma wiele wystaw oraz siedem albumów o Bieszczadach.
Jano jest również zaangażowany na rzecz integracji bieszczadzkiego środowiska. Jest założycielem i liderem Grupy Twórców Bieszczadzkich „Hordowina” skupiającej elitę intelektualną i artystyczną Bieszczadów. Integracji służą również organizowane przez niego Bieszczadzkie Zloty Leśnych Ludzi, zwane potocznie Zlotami Zakapiorów.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Stanislav Košč
 • Moralność polityczna - polityka moralna. Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II
 • ISBN 978-83-7222-284-8
 • Lublin 2006
 • 254 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Oprawa miękka klejona
 • (praca naukowa w języku słowackim)

Podjęta w niniejszym studium naukowa refleksja staje się rozwinięciem hipotezy, którą można by ująć w następujący sposób: Całe nauczanie społeczne Kościoła, począwszy od Rerum novarum Leona XIII uwypukla znaczenie zaangażowania politycznego i wzywa chrześcijan, aby w pełni odpowiedzialnie w nim uczestniczyli. Jan Paweł II tym żądaniem wręcz utkał cały swój pontyfikat, mając świadomość, że dziś jak nigdy dotąd najistotniejsze decyzje dotyczące życia społecznego, dotykające swoimi następstwami niemalże wszystkie dziedziny ludzkiego życia, są podejmowane w kręgach politycznych. Jednocześnie podkreślał, że wysoki poziom moralnośći jest niejako zapisany w istocie działalności politycznej. Stąd też świadectwo chrześcijańskie - jeśli chce pozostać autentycznym - musi zawierać również płaszczyznę polityczną, a polityka - jeśli chce pozostać autentyczną - potrzebuje obiektywnego porządku moralnego.

fragm. Wstępu

okladka
KUP
Cena: zł 35,00
 • ks. Paweł Wojciech Maciąg
 • W barokowych przestrzeniach
  Kazania i homilie wygłoszone w archikatedrze lubelskiej
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-465-1
 • Lublin 2012
 • 260, [1] s., 12 il.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa twarda

„Homilie te zawierają wiele odniesień do różnych nurtów współczesnej kultury i stanowią ważny wkład w kształtowanie konkretnych postaw życiowych ich odbiorców. W wielu z nich ks. Paweł Maciąg, niczym biblijny prorok, nawołuje do porzucenia zła i zwrócenia się ku dobru. Wystepujące w homiliach mocne słowa krytyki niektórych fałszywych postaw nie stanowią krytyki destruktywnej człowieka, lecz mają dotknąć, poruszyć i zmusić słuchaczy do myślenia. W homiliach zauważyć można mocny element patriotyczny, dzięki czemu wnoszą one ważny wkład w podkreślenie chrześcijańskich wartości, na jakich opiera się tożsmość naszej Ojczyzny”.

ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel

O Autorze
Paweł Wojciech Maciąg – kapłan archidiecezji lubelskiej, historyk sztuki, wykładowca uniwersytecki, malarz, poeta. Poezję jego przetłumaczono na języki: angielski, włoski, niemiecki i ukraiński. Studiował w: Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Teologii), Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych). Autor licznych publikacji z zakresu literatury, historii sztuki i etyki. Członek Związku Literatów Polskich oraz Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta. W jego dorobku znajdują się następujące publikacje książkowe: Drabina wartości (2002), Konary milczenia (2004), Sztetł (2004), Górskie szkice (2005), Droga krzyżowa (2006), Splendor Lubelszczyzny (2009), Droga krzyżowa z Chrystusem Frasobliwym (2010), Z Matką Chrystusa Frasobliwego (2011), Miłość Frasobliwa (2012), Euterpe w boju (2012), Fatimskie wołanie (2012). Redaktor dwóch antologii poetyckich: Imperatyw (2005) i Przestrzeń prawdy (2008).
Przede wszystkim rekolekcjonista, głoszący Chrystusa Frasobliwego oraz przesłanie fatimskich objawień Maryjnych. Przeprowadził rekolekcje akademickie, dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej, a także rekolekcje parafialne: w Sanktuarium Matki Bożej Janowskiej w Janowie Lubelskim, w Tworyczowie, Nałęczowie, Puławach, Świdniku, Lublinie, Baranowie, Rudnie, Jabłonnie, Żdżannem, Woli Gałęzowskiej, Trawnikach oraz Lubartowie.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Ks. Robert Pisula
 • Kerygmat apostolski dzisiaj
  Biblijno-teologiczna synteza dla nowej ewangelizacji
 • ISBN 83-7222-217-7
 • Lublin 2005
 • 177 s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 18,00
 • Oprawa miękka klejona

W teologicznym studium Autor dokonuje refleksji nad podstawowymi treściami Ewangelii, szukając odpowiedzi na pytanie, czym i jaka jest Dobra Nowina, którą otrzymali chrześcijanie, a także co wyróżnia ją i czyni wartościową wśród innych religijnych alternatyw. Zastanawia się, na czym polega niepowodzenie współczesnej ewangelizacji i dochodzi do wniosku, że nie jest to problem niewłaściwych metod czy tradycyjnych i ubogich środków, jakimi dysponuje Kościół — wskazuje natomiast na niedostateczne zrozumienie kerygmatu, egzystencjalnego wymiaru Ewangelii, utrudniające przełożenie ewangelicznego orędzia na język ludzkich doświadczeń. Autor pokazuje podstawowe odniesienia Ewangelii do ludzkiego życia — w jego przekonaniu mogą one pomóc w przełamaniu sfery sacrum (świata religijnych idei) i sfery profanum (rzeczywistego świata ludzkich problemów). Wyrazem „nowości” w głoszeniu Ewangelii w XXI wieku jest próba wprowadzenia człowieka w umiejętność przeżywania swojego życia na ziemi jako życia wiecznego, a nie tylko jako czasu zasługiwania na lepsze życie. Polecamy tę publikację wszystkim zainteresowanym nowym spojrzeniem na dzieło ewangelizacji, szczególnie prezbiterom, świeckim katechetom i katechistom.

O Autorze
Ks. dr Robert Pisula, ur. w 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim, kapłan diecezji kaliskiej. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1986—1992), na Uniwersytecie św. Krzyża i Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (1993—1998), adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ojciec duchowny w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Kaliszu (1999—2004). Obecnie katechista wędrowny Drogi Neokatechumenalnej na terenie Rosji, Gruzji i Estonii. Autor książek: Odpusty w Misterium Kościoła. Źródła, natura, praktyka, Poznań 2001; Męka Pańska według łotrów, Kalisz 2003.

okladka
KUP
 • Ks. Robert Pisula
 • Męka Pańska według Łotrów
 • Wydanie II
 • ISBN 978-83-7222-292-3
 • Lublin 2007
 • 55, [2] s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena: zł 8,00
 • Oprawa miękka klejona

Jest wiele sposobów rozważania męki Pana Jezusa. Stojąc wobec Jego krzyża, można zastanawiać się np. nad potwornością ludzkich grzechów, które taki los zgotowały Synowi Bożemu, bądź też medytować piękno i dobroć Bożej miłości, która w ten sposób objawiła się nam w całej pełni. Na kartach tej książeczki proponuję jednak nieco inne spojrzenie na życie i śmierć naszego Pana, a mianowicie z punktu widzenia i oczyma ludzi bezpośrednio zaangażowanych w ostatnie chwile Jezusa, takich jak: Kajfasz, Judasz, Piotr, Barabasz, Piłat i setnik Marcus. Z oczywistych względów nie posiadamy pełnego wglądu w ich życie i dlatego nasze rozważania oparte są w większej części na domniemaniach lub też stanowią literacką fikcję.

(fragm. Wstępu)

[...] stajemy [...] pod krzyżem, obok setnika Marcusa, aby usłyszeć z ust Chrystusa te same słowa zrodzone z miłości: - „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. I jest to naprawdę najważniejsza i najpiękniejsza rzecz, jaka się może przydarzyć każdemu z nas: zobaczyć w całej prawdzie własny egoizm, pychę, zatwardziałość, niewierność, podłość, a jednocześnie doświadczyć, że Ktoś nas takimi kocha, jako grzeszników, nie gardzi i nie gorszy się nami, ale nas rozumie i nam przebacza. To darmowe przeżycie miłosierdzia, jakiego Bóg udziela w Chrystusie ukrzyżowanym, jest otwarte dla wszystkich, ale dostąpić go mogą tylko ci, którzy nie bronią się przed odkrywaniem w sobie Kajfasza, Judasza, Piotra, Piłata, Barabasza i Marcusa.

(fragm. Posłowia)

O Autorze
Ks. dr Robert Pisula - ur. 1966, kapłan diecezji kaliskiej. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1986-1992), na Uniwersytecie Św. Krzyża i Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (1993-1998), adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ojciec duchowny w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Kaliszu (1999-2004). Obecnie katechista wędrowny Drogi Neokatechumenalnej na terenie Rosji, Gruzji i Estonii. Autor książek: Odpusty w Misterium Kościoła. Źródła, natura, praktyka, Poznań 2001; Kerygmat apostolski dzisiaj. Biblijno-teologiczna synteza dla nowej ewangelizacji, Lublin 2005.

okladka
KUP
 • Abp Bolesław Pylak
 • Modlitwa Pańska Ojcze nasz jako synteza duchowości chrześcijańskiej
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-370-8
 • Lublin 2009
 • 215 s.
 • Format 145 x 205 mm
 • Cena: zł 17,00
 • Oprawa miękka klejona

Modlitwa Ojcze nasz stanowi w pewnym sensie streszczenie religii chrześcijańskiej, zawiera bowiem w sobie jej elementy składowe. Układ ich jest rozumnie uporządkowany, zgodnie z ich obiektywną wartością. Najpierw uwzględnia naszą relację do Boga, następnie zwraca się do Niego z prośbą o pomoc w zaspokajaniu najważniejszych potrzeb życia ludzkiego. Celem studium jest możliwie dogłębne poznanie tej cennej modlitwy. W dziesięciu rozdziałach omówione zostały myśli zawarte w prośbach Modlitwy Pańskiej. Wykład ten został poprzedzony rozdziałem poświęconym najważniejszym religiom współczesnego świata oraz rozdziałem na temat natury modlitwy. Przegląd różnych religii i ich głównych założeń doktrynalnych w pierwszym rozdziale ukazuje oryginalność chrześcijaństwa i jego niezwykłe wartości oraz bogactwo treści Modlitwy Pańskiej.

okladka
KUP
 • Ludwik Reytan
 • Bóg jest bliżej, czyli studium wewnętrznego odkrycia
 • Wydanie I
 • ISBN
 • Lublin 2009
 • 366 s.
 • Format 170 x 240 mm mm
 • Cena zł 35,00
 • Oprawa miękka klejona

Bóg - jako Istota transcendentna zawsze budził w człowieku pragnienie poszukiwania Go i zrozumienia Jego niepojętej rzeczywistości. Owe ścieżki odkrywania boskiej sfery i Bytu Najwyższego są tematem książki Ludwika Reytana (1905–1995) pt. Bóg jest bliżej, czyli studium wewnętrznego odkrycia. Autor czerpie ze swego duchowego poznania, starając się uchwycić i przybliżyć tajemnicę Bóstwa, pojętego w sposób osobisty. Swą medytację religijną, której rezultatem jest niniejsza książka, Autor rozpoczął w wieku 20 lat (1925) w Poznaniu, kontynuował w Austrii i Francji i prowadził do końca życia w USA. Refleksję filozoficzno-religijną Reytan ubogaca wierszami, pismami okolicznościowymi i biograficzną autocharakterystyką.

okladka
KUP
Cena: zł 8,00
 • Jadwiga Łucja Skierczyńska
 • Zmierzchy i świty, czyli wędrowanie przez życie
 • ISBN 978-83-7222-328-9
 • Lublin 2008
 • 110, [2] s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 10,50
 • Oprawa miękka klejona

Moje „wędrowanie przez życie” przedstawione jest w formie nietypowej: składa się z trzech części pisanych w różnych latach, przy tym część pierwsza Ślepe kocię - która powstała w roku 1978 i obejmuje okres około sześćdziesięciu lat - wyróżnia się specyficznym stylem: przedstawione w niej bardzo zwięźle wydarzenia opatrzone są komentarzami w formie intymnych zwrotów do Boga.
Część ta była pisana w okresie PRL-u i przygotowana do druku w wydawnictwie PAX, toteż nie ma w niej wzmianek ani o służbach bezpieczeństwa, ani o ograniczaniu w Polsce obywatelskich swobód, co powoduje, iż niektóre opisane tu wydarzenia nie znajdują racjonalnych wyjaśnień: na przykład moje odejście z uczelni, ze stanowiska wicedyrektora Instytutu Fizyki, w przeddzień otwierającej się perspektywy naukowej kariery. Wydarzenia te miały (bądź niektóre, jak sądzę, mogły mieć) podłoże polityczne, co wyjaśniam w trzeciej części pisanej już w wolnej Polsce w roku 2000 i zatytułowanej Lubelskie bilanse.
Część druga Kalifornia słońcem malowana zawiera [...] wspomnienia z rocznego pobytu w Kalifornii. Chciałam zwrócić uwagę czytelnika na aspekty religijne tego opisu, między innymi na posoborowy charakter amerykańskiego katolicyzmu i praktykowany w amerykańskim Kościele szeroko pojęty ekumenizm.

Fragm. Słowa od Autorki

okladka
Nakład wyczerpany
 • ks. Jan Śliwański
 • Z Chrystusem idziemy przez życie
 • ISBN 83-7222-123-5
 • Lublin 2002
 • 65 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena: zł zł 10,00
 • Oprawa miękka klejona

Rozważania o charakterze religijno-wychowawczym, napisane językiem bardzo prostym i bezpośrednim, głównie z myślą o młodzieży szkolnej. Przemyślenia ks. Śliwańskiego mogą stanowić pomoc dydaktyczną dla katechetów, księży w pracy z dziećmi i młodzieżą. Książeczka została zilustrowana zdjęciami z zamiarem przybliżenia postaci Ojca Świętego Jana Pawła II młodym odbiorcom ze środowisk polonijnych.

O Autorze
Ks. Jan Śliwański, duszpasterz, działacz społeczny, publicysta, redaktor i wydawca. Od 1974 r. jest proboszczem w Niemczech (Polska Misja Katolicka). Inicjator i założyciel wielu organizacji, stowarzyszeń i instytucji w Hamburgu, m.in.: Biblioteki Polskiej, Klubu Inteligencji Katolickiej, Towarzystwa Przyjaciół KUL. Odznaczony Krzyżem oficerskim "Polonia Restitua", Złotą Odznaką Związku Polaków w Niemczech "Rodło", Złotą Odznaką PMSz w Londynie.

okladka
Nakład wyczerpany
 • František Trstenský
 • Przymierze z Jahwe w krainie Moabu. Analiza egzegetyczna i teologiczna Pwt 29-30
 • ISBN 978-83-7222-279-4
 • Lublin 2006
 • 163, [1] s.
 • Format 200 x 290 mm
 • Oprawa miękka klejona
 • (praca naukowa w języku słowackim)

Rozprawa doktorska analizująca przymierze Moabickie, przedstawione w 29 i 30 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Ma na celu przybliżenie bogactwa myśli tej księgi i tekstu przymierza. Wnosi do biblistyki słowackiej systematyczne spojrzenie i dokładną analizę Pwt 28,69-30,20 z różnych aspektów, przez co rozszerza horyzonty studium Pisma Świętego. W pracy zastosowano metodę historyczno-krytyczną i podejście synchroniczne - lekturę syntaktyczną.

O Autorze
František Trstenský, asystent w Katedrze Nauk Biblijnych i Archeologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji. W 2003 r. uzyskał licencjat z biblistyki na Wydziale Nauk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie. W 2006 r. uzyskał doktorat z teologii biblijnej na Papieskiej Akademii Teologicznej.

okladka
KUP
Cena: zł 17,00
 • Ks. Zbigniew Tyburski
 • Encykliki Jana Pawła II
  Fundamenty wiary i moralności katolickiej
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-439-2
 • Lublin 2011
 • 202 s.
 • Format 147 x 208 mm
 • Oprawa miękka klejona

Przedmowa: ks. Edward Walewander

Na drodze życia prowadzącej do Boga człowiek szuka przewodników. Przewodnik to duch opiekuńczy. Póki żyje, póty wspomaga czynnie swoim działaniem, modlitwą. Po śmierci uczy swoim przykładem i tym, co pozostawił jako dzieło życia. Dla nas niezastąpionym przewodnikiem wciąż jest Jan Paweł II, potężny jak prorocy Starego Testamentu. Wielki, bo wzorował się na herosach wiary i oddania Bogu.
Był nam potrzebny za życia jako Namiestnik Chrystusa na ziemi, ale i jako nasz Rodak, jako Przyjaciel, jako Nauczyciel. I nadal jest potrzebny. To bardzo ważne: być komuś potrzebnym. Zdyszanym współczesnym światem rządzą okrutne prawa wolnego rynku i nie zawsze uczciwa rywalizacja. Jest to świat pełen podejrzeń, wątpliwości, nieszczerych uczuć. A ludzie – zwłaszcza młodzi – tęsknią za inną pełnią. Pragną prawdziwej, autentycznej wiary, nadziei i miłości. Odnajdą te wartości w tekstach i w nauczaniu Jana Pawła II. Także w jego życiu. Potrzeba nam pedagogii świętości. Ojciec Święty wzywał do niej wielokrotnie.

fragm. Przedmowy

O Autorze
Zbigniew Tyburski urodził się w Kolonii Staszic na Lubelszczyźnie. W 1973 r. w katedrze lubelskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Kałwy. W 1983 r. uzyskał doktorat z socjologii religii na KUL. Przez wiele lat pracował jako duszpasterz w archidiecezji lubelskiej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i dwóch książek: Cały do Ciebie, Polsko, należę (Warszawa 1993) i Polish Champions. Sketches in Human Dignity (Pulaski, WI 1997). Uczestniczył w kilku międzynarodowych sympozjach pastoralnych, m.in. na temat ewangelizacji (Rzym 1987) i dialogu chrześcijańsko żydowskiego (Chicago 1989). Od ponad 20 lat mieszka w USA. W sierpniu 2003 r. został proboszczem parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Boonton, NJ, w diecezji Paterson.

Spis treści

Przedmowa (ks. Edward Walewander)
Słowo od autora
Redemptor hominis
Odkupiciel człowieka
 • Wprowadzenie
 • Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka
 • Kolegialność Kościoła
 • Człowiek w planach Bożych
 • Wolność człowieka
 • Prawa człowieka – litera czy duch?
 • Powołanie chrześcijańskie: służyć i królować
 • Maryja, Matka Kościoła i nasza Matka
Dives in misericordia
O Bożym miosierdziu
 • Wprowadzenie
 • Obdarowanie i przebaczanie istotą miłosierdzia
 • Odwzajemnienie Bożego miłosierdzia
 • Sprawiedliwość i miłosierdzie
 • Miłosierdzie Boże w historii zbawienia
 • Krzyż Chrystusa źródłem miłosierdzia
 • Maryja Matką Miłosierdzia
Laborem exercens
O pracy ludzkiej
 • Wprowadzenie
 • Pochwała pracowitości
 • Praca twórcza
 • Uprawnienia ludzi pracy
 • Pierwszeństwo pracy przed kapitałem
 • Katolicka Nauka Społeczna o pracy ludzkiej
 • Modlitwa i rozwój duchowy przez pracę
Slavorum apostoli
Apostołowie Słowian
 • Wprowadzenie
 • Życie Cyryla i Metodego na tle epoki
 • Język staro-cerkiewno-słowiański nowym językiem Biblii i liturgii
 • Inkulturacja na terenach ewangelizacyjnych Słowian
 • Słowiański papież i jedność Europy
Dominum et Vivificantem
O Duchu Świętym
 • Wprowadzenie
 • Nowe życie w Duchu Świętym
 • Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie
 • Duch Święty formuje sumienie
 • Duch Święty a czas Kościoła
 • Duch Święty a modlitwa
Redemptoris Mater
Matka Odkupiciela
 • Wprowadzenie
 • Nowe imię Maryi: „pełna łaski”
 • Maryja wzorem wiary
 • Maryja, Matka Kościoła i wszystkich ludzi
 • Macierzyńskie pośrednictwo Maryi a ekumenizm
 • Maryja wzorem kobiecej godności
Sollicitudo rei socialis
Społeczna troska
 • Wprowadzenie
 • Zaangażowanie społeczne a struktury grzechu
 • Uczestnictwo, solidarność i dobro wspólne
 • Rozwój techniczny a „kwestia społeczna”
Redemptoris missio
Misja Odkupiciela
 • Wprowadzenie
 • Ewangelizacja buduje królestwo Boże
 • Duch Święty a misyjność Kościoła
 • Wymiary działalności ewangelizacyjnej
 • Rola świeckich w dziele ewangelizacji
 • Odwaga w głoszeniu Ewangelii
 • Ewangelizacja w nowej kulturze
Centesimus annus
Setna rocznica
 • Wprowadzenie
 • Etyka wolnego rynku
 • Ochrona środowiska naturalnego i ludzkiego
 • Uczestnictwo czy wyobcowanie?
 • Społeczeństwo a państwo
 • Zasada pomocniczości i dobro wspólne
Veritatis splendor
Blask prawdy
 • Wprowadzenie
 • „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19, 16)
 • Prawo Boże źródłem ludzkiej moralności
 • Sumienie a prawda
 • Wolność a prawo Boże
 • Grzech śmiertelny i grzech powszedni
 • Męczeństwo wyrazem wierności Bogu i Jego prawu
 • Moralność a odnowa życia społecznego
Evangelium vitae
Ewangelia życia
 • Wprowadzenie
 • Nienaruszalność ludzkiego życia – „Nie zabijaj!”
 • Aborcja i eutanazja zaprzeczają prawu do życia
 • Prawo cywilne a prawo moralne
 • Naturalne planowanie rodziny
 • Eutanazja brakiem miłości ludzkiego życia
 • Człowiek powołany do pełni życia
 • Wezwanie do budowy nowej kultury życia ludzkiego
Ut unum sint
Aby byli jedno
 • Wprowadzenie
 • Jedność w prawdzie
 • Efekty dialogu na rzecz jedności
 • Znaczenie prymatu papieża w jedności Kościoła
 • Kościół katolicki a ekumenizm
 • Modlitwa i nawrócenie serca warunkami jedności
Fides et ratio
Wiara i rozum
 • Wprowadzenie
 • „Poznaj samego siebie!”
 • Zależność między wiarą a rozumem
 • Antagonizm między wiarą a rozumem
 • Aktualność myśli św. Tomasza z Akwinu
 • Ojcowie Kościoła o relacji wiary i rozumu
 • „Mądrościowy” wymiar filozofii
Ecclesia de Eucharistia
O Eucharystii w życiu Kościoła
 • Wprowadzenie
 • Eucharystia buduje Kościół
 • Apostolski charakter Eucharystii
 • Eucharystia a komunia kościelna
 • Piekno celebracji eucharystycznej
Zakończenie
Encykliki papieża Jana Pawła II
Spis skrótów
 • Ks. Ryszard K. Winiarski
 • Echo Ewangelii
 • Wydanie I
 • 978-83-7222-335-7
 • Lublin 2008
 • 149, [1] s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena: zł zł 16,00
 • Oprawa miękka klejona

Od kilku lat w ramach internetowej Szkoły Formacji Duchowej ks. Ryszard K. Winiarski prowadzi rubrykę „Echo Ewangelii”. Co tydzień utrwala w niej swoje refleksje inspirowane fragmentem Ewangelii czytanym w ramach niedzielnej Liturgii Słowa. Powstają w ten sposób teksty łączące Biblię z życiem, poszukujące jej odniesień moralnych, społecznych, kulturowych do warunków egzystowania i sposobu myślenia współczesnego człowieka. Odbija się w nich kształt relacji osobowych (do Boga, siebie, bliźniego) i więzi społecznych (Kościół, państwo, obywatele), które określają stan duszy chrześcijanina obecnej doby. Ks. Winiarski z dużą troską duszpasterza ogląda współczesność, stawia odważne diagnozy i, zachowując pełen szacunek dla ludzkiej godności wyboru, ukazuje moc i działanie w każdym czasie Dobrej Nowiny, słów Prawdy, charyzmatów Ducha Świętego. Dla poszukujących światła i pytających o sens - to bardzo cenne wskazówki i zachęty. Niektóre z nich zostały ujęte w formę książki, by mogły trafić również do tych, którzy poszukują inspiracji za pośrednictwem tradycyjnych środków przekazu.

O Autorze
Urodził się w 1961 r. w Bełżycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie. Duszpasterz Środowisk Twórczych. Autor biblijnych katechez radiowych. Wydał kilka tomików wierszy i zbiorów rozważań: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995, 1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005).

okladka
KUP
 • Ks. Ryszard K. Winiarski
 • Echo Ewangelii (2)
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-393-7
 • ISSN 2080-3363
 • Lublin 2009
 • 168 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Cena zł 18,00
 • Oprawa miękka klejona

Książka jest kontynuacją osobistej refleksji Autora nad Ewangelią, podobnie jak w pierwszym tomie, gromadzi medytacje wzbogacone o nowe doświadczenia nabyte w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Zebrane teksty najpierw trafiają na stronę internetową Szkoły Formacji Duchowej, by po kilku miesiącach życia na forum internetowym otrzymać drugie - książkowe - życie.

Autorowi nie chodzi o klasyczną egzegezę, ani tym bardziej o teologię biblijną, lecz o wydobycie z Ewangelii tego, co stanowi jej wyrafinowany smak i rzeczywisty walor odżywczy dla ludzkiej wiary. Rozważania prowadzone są językiem egzystencjalnym, czyli tak, by czytelnik mógł otrzymać swoisty klucz interpretacyjny historii swojego życia. W końcu najważniejsze dla człowieka wiary jest spotkanie z Bogiem w faktach codzienności. Te fakty to podstawowy i najbardziej uniwersalny język, jakim Bóg komunikuje się z wszystkimi ludźmi. Ale w wielości sprzecznych i wykluczających się interpretacji chodzi o to, by odkryć tę jedną prawdziwą. Miejmy nadzieję, że Echo Ewangelii (2) nie przeszkodzi, ale pomoże w tych poszukiwaniach, co byłoby spełnieniem oczekiwań Autora.

O Autorze
Ks. Ryszard Krzysztof Winiarski urodził się w 1961 r. w Bełżycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Obecnie jest kapelanem Szpitala Specjalistycznego oraz Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach, a także duszpasterzem Środowisk Twórczych i Naukowych okręgu puławskiego. Autor biblijnych katechez oraz znany rekolekcjonista. W duchowych poszukiwaniach czerpie z doświadczeń Drogi Noekatechumenalnej, Ojców Pustyni oraz charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wydał kilka tomików wierszy i zbiorów rozważań: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995, 1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii (2008). Publikował na łamach „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Wyborczej”, „Być sobą”, Przeglądu Katolickiego”, „Angelusa Bronowickiego”.
O swoim pisarstwie mówi: „Artykuły i wiersze nie stanowią alternatywy dla kaznodziejstwa i katechezy. Są niewymuszonym dopełnieniem tego, czego nie da się powiedzieć z ambony lub w konfesjonale. To mniej oficjalna, ale nie mniej ważna forma komunikowania ludzi z Bogiem”.

 • ks. Ryszard K. Winiarski
 • Echo Ewangelii (3)
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-482-8
 • Lublin 2013
 • 206 s.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa twarda szyta

Książka jest kontynuacją osobistej refleksji Autora nad Ewangelią, podobnie jak w poprzednich tomach, gromadzi medytacje wzbogacone o nowe doświadczenia nabyte w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Autorowi nie chodzi o klasyczną egzegezę, ani tym bardziej o teologię biblijną, lecz o wydobycie z Ewangelii tego, co stanowi jej wyrafinowany smak i rzeczywisty walor odżywczy dla ludzkiej wiary. Rozważania prowadzone są językiem egzystencjalnym, czyli tak, by czytelnik mógł otrzymać swoisty klucz interpretacyjny historii swojego życia. W końcu najważniejsze dla człowieka wiary jest spotkanie z Bogiem w faktach codzienności. Te fakty to podstawowy i najbardziej uniwersalny język, jakim Bóg komunikuje się z wszystkimi ludźmi. Ale w wielości sprzecznych i wykluczających się interpretacji chodzi o to, by odkryć tę jedną prawdziwą.

O Autorze
Ks. Ryszard Krzysztof Winiarski urodził się w 1961 r. w Bełżycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Obecnie jest kapelanem Szpitala Specjalistycznego oraz Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach, a także duszpasterzem Środowisk Twórczych i Naukowych okręgu puławskiego. Autor biblijnych katechez oraz znany rekolekcjonista. W duchowych poszukiwaniach czerpie z doświadczeń Drogi Noekatechumenalnej, Ojców Pustyni oraz charyzmatu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Wydał kilka tomików wierszy i zbiorów rozważań: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995, 1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005), Proboszcz obecnych i nieobecnych (2006), Echo Ewangelii (t. 1 – 2008, t. 2 – 2009), Panteon rozproszony (2011), Przypowieść zwana życiem (2012). Publikował na łamach „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Naszego Dziennika”, „Gazety Wyborczej”, „Być sobą”, Przeglądu Katolickiego”, „Angelusa Bronowickiego”.
O swoim pisarstwie mówi: „Artykuły i wiersze nie stanowią alternatywy dla kaznodziejstwa i katechezy. Są niewymuszonym dopełnieniem tego, czego nie da się powiedzieć z ambony lub w konfesjonale. To mniej oficjalna, ale nie mniej ważna forma komunikowania ludzi z Bogiem”.

okladka
Nakład wyczerpany
 • Ks. Ryszard K. Winiarski
 • Proboszcz obecnych i nieobecnych
 • Wydanie I
 • ISBN 83-7222-278-9, 978-83-7222-278-7
 • Lublin 2006
 • 150, [3] s., 3 il.
 • Format 125 x 195 mm
 • Oprawa miękka klejona

Rysunki Blanka Gul-Olszewska

Wstęp Piotr Sanetra

Ks. Ryszard Krzysztof Winiarski - proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie, archidiecezjalny duszpasterz środowisk twórczych - obok poezji uprawia publicystykę religijno-społeczną. Jest w niej obrońcą duchowego i społecznego porządku nakreślonego chrześcijańską hierarchią wartości. Odważnie i z kaznodziejskim zacięciem pisze o bolączkach Kościoła i polskiej demokracji; mądrze, z miłością i zrozumieniem dla ludzkich słabości prowadzi też po meandrach duszy człowieka. Jego pióro - celne, wyzbyte patosu i erudycyjnego napuszenia - uświadamia, uczy (nie poucza), otwiera. Czerpie z bogactwa Pisma Świętego, Drogi Neokatechumenalnej, duchowego dziedzictwa Kościoła (ojcowie pustyni, Jan Paweł II, kard. Ratzinger, ks. J. Tischner), a także z doświadczeń współczesności, obserwując przemiany kulturowe i społeczne, żywo reagując na bolączki polskiej demokracji. Proboszcz obecnych i nieobecnych to wybór artykułów drukowanych w latach 1999-2006 w „Niedzieli”, „Gościu Niedzielnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Naszym Dzienniku” oraz w „Angelusie Bronowickim”. Znalazły się tutaj również teksty nigdzie dotąd nie publikowane.

O Autorze
Urodził się w 1961 r. w Bełżycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie. Duszpasterz Środowisk Twórczych. Autor biblijnych katechez radiowych. Wydał kilka tomików wierszy i zbiorów rozważań: Czas powrotu (1992), Zrywanie masek (1993), Uczta marnotrawnych (1995, 1996), Wolny wybór (1999), Droga krzyżowa współczesnego człowieka (2000), Portret z Ojczyzną (2000), Drogi i rozdroża (2003), Droga krzyżowa, droga nadziei (2004), Anioły przedmieścia (2005).

okladka
KUP
Cena: zł 18,00
 • ks. Jarosław P. Woźniak
 • Droga. Rozważania drogi krzyżowej
 • Wydanie I
 • ISBN 978-83-7222-520-7
 • Lublin 2014
 • 102 s.
 • Format 120 x 190 mm
 • Oprawa miękka szyta

Od Autora
Droga Krzyżowa – ta w Jerozolimie. Droga krzyżowa – w naszych kościołach i w kalwariach. Droga krzyżowa – nabożeństwo ku czci męki Pańskiej. Droga krzyżowa – mój czas, moje spotkanie z Chrystusem.
Spisane myśli są tylko fragmentem tych osobistych spotkań.
Potrzeba było całej dekady, by udało się zamknąć w jedną całość cykl siedmiu rozważań drogi krzyżowej. Potrzeba było nieustępliwości moich przyjaciół, by doszło do opublikowania tego cyklu.
Oddaję w ręce czytelnika swoje bardzo osobiste rozważania drogi krzyżowej. Są one w pewnym sensie niedokończone, ale spisane z nadzieją, że mogą pomóc w przeżyciu Wielkiego Postu i w przygotowaniu się na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

O książce
Rozważania ks. Jarosława P. Woźniaka układają się w cykl siedmiu Dróg Krzyżowych, różniących się przede wszystkim perspektywą spojrzenia na to największe Zbawcze Wydarzenie w dziejach świata. Lapidarne, krótkie myśli inspirowane stacjami Drogi poruszają ważne struny życia i pozwalają na pełną ciszy i zamyślenia kontemplację tajemnic miłości do końca. Wędrowanie śladami cierpiącego Chrystusa to prosta droga do zbawienia.
Teksty uzupełniają grafiki Agnieszki Mazek, pomagające w pogłębieniu przemyśleń.

O Autorze
Ks. Jarosław P. Woźniak – kapłan archidiecezji lubelskiej, duszpasterz, dr, adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, autor książki i artykułów naukowych z zakresu edukacji medialnej, zastępca Redaktora Naczelnego „Biuletynu Edukacji Medialnej”.

Spis treści

 • Od Autora
 • Droga – Lekcja
 • Droga – Pytania
 • Droga – Świadkowie
 • Droga – Miłość
 • Droga – „Być albo nie być”
 • Droga – Przystanki
 • Droga
 • O Autorze
okladka
KUP
 • Anna Zielińska
 • Żyć uwielbieniem
 • Wydanie: I
 • ISBN 978-83-7222-295-4
 • Lublin 2007
 • 84, [1] s.
 • Format 147 x 205 mm
 • Cena: zł 10,50
 • Oprawa miękka klejona

Uwielbienie jest jedną z najważniejszych postaw człowieka wobec jego Stwórcy. Wypływa ze świadomości bycia stworzonym, która rodzi postawę pokory i umiłowania względem Tego, który "tchnął życie". Ta książka jest rozważaniem nad istotą i celem religijnego uwielbienia Boga. Pokazuje siły ukryte w modlitwie uwielbieniem oraz praktyczne konsekwencje postawy uwielbienia - przede wszystkim otwarcie na prawdę o sobie samym i na bliźnich, zdolność do współdziałania we wspólnocie. Uwielbienie Boga to prawdziwe źródło prawdy i mocy.

O Autorce
Anna Zielińska - absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (filologia polska), nauczycielka, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Lublinie. Związana z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. W 1996 r. opublikowała tomik poezji Jej imię w imieniu rozpoznam (Lublin: wyd. Paulistki); jej wiersze były publikowane w almanachu poezji religijnej A Duch wieje kędy chce (Lublin 1996), w zbiorze poezji W szczęściu mi do twarzy (Szczecin 1998) oraz w Kwartalniku Uczniów i Nauczycieli "Scriptores Scholarum". Mieszka w Lublinie.

okladka
KUP
 • „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1/2011
 • Wydanie I
 • ISSN 1733-0297
 • Lublin 2011
 • 205 s.
 • Format 165 x 240 mm
 • Cena: zł 20,00
 • Oprawa miękka klejona

Spis treści

 • Kościół o nowych areopagach / 3
Osoba, rodzina, zdrowie a media
 • Kazimierz Franczak, Klaudia Korzeniecka, Monika Szpringer, „Przymus używania Internetu – próba pomiaru. Raport z badań” / 5
 • Jerzy Smoleń, Monika Szpringer, Wanda Wawro, „Psycho-społeczne aspekty oddziaływania mediów masowych” / 16
 • Bogusław Skowronek, „Aksjologia w komunikacji filmowej – perspektywa widza” / 29
 • Joanna Sosnowska, „Osoba we współczesnym polskim filmie dokumentalnym” / 38
 • Wojciech Wciseł, „Wolontariat w mediach jako przykład odpowiedzialnych mediów” / 47
Kultura, język a media
 • Piotr Drzewiecki, „Edukacja medialna w Polsce w latach 2008–2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju” / 59
 • Dorota Narewska, „Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978). Część II” / 77
 • Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak, „Komunikácia Jána Pavla II. S človekom i so svetoml” / 104
 • Agnieszka Jęczeń, „Profanacja wartości religijnych we współczesnych mediach” / 118
 • Andrzej Adamski, „Tysiąc kłamstwa na tysiąclecie. «Trybuna Ludu» o Kościele w latach 1965–1966” / 127
 • Ewa Laskarewska, „Blog jako nowe wyzwanie dla edukacji medialnej. Blogi kapłanów i zakonników” / 146
 • Józef Stala, „Die religionserziehung in der familie im kontext der gegebenheiten in polen” / 173
 • František Dlugoš, Ondrej Štefaňak, „The Sanctuary of Levoca at Annual Conferences of The European Marian Network in 2006–2010” / 184
Recenzje – Sprawozdania
 • Małgorzata Nowak, „Małgorzata Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy”
 • Noty o autorach / 202
okladka
Nakład wyczerpany
 • red. ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
 • Nowe trendy w wychowaniu i edukacji człowieka współczesnego
 • ISBN 83-7222-272-X
 • Lublin 2006
 • Format 147 x 205 mm
 • 155 s.
 • Oprawa miękka klejona

Spis treści

 • T. Jablonský, Historyczne spojrzenie na teorie uczenia kooperacyjnego
 • Z. Hollá, Miłość i jej pedagogiczne znaczenie w świetle działalności bł. Matki Teresy z Kalkuty
 • M. Gejdoš, Antropologia filozoficzna w ujęciu Jana Pawła II "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na Boży obraz go stworzył..."
 • T. Jablonský, Problematyka wychowania i kształcenia Romów w Czechosłowacji w okresie socjalizmu
 • J. Jurina, Danger of Post - modern Modal Relativism
 • M. Droppa, B. Mihalčová, New Economics in Turism Marketing
 • G. Pavlendová, J. Šujanová, E-Learning pros and cons from the point of view of practice
 • R. Bratko, Trestné opatrenia Katolíckej cirkvi
 • R. Bratko, Uplatňovanie trestov v Katolíckej cirkvi (1341-1353)
 • R. Bratko Autority Katolíckej cirkvi
 • M. Gejdoš, Timeless Field as Source of Bioenergy

W katalogu:

Strona główna