Marcin Trzebiatowski

dr hab. Marcin Trzebiatowski (prof. KUL)

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Handlowego
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

ŻYCIORYS NAUKOWY

1995 - stopień magistra prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL; praca magisterska pt. Zakładanie spółki akcyjnej, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza

1996 - stopień magistra germanistyki na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie; praca magisterska pt. Entstehung und Verhaltensweise des Treuhandanstalts, napisana pod kierunkiem dr. hab. Piotra Kołtunowskiego

1995 - 2000 - asystent w Katedrze Prawa Handlowego KUL

IX 2000 - stopień doktora nauk prawnych; rozprawa pt. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szajkowski (KUL, INP PAN), prof. dr hab. Andrzej Szumański (UJ)

od 2000 - adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL

2002 - 2003 - stypendium naukowe na Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht w Monachium

VI 2008 - stopień doktora habilitowanego; rozprawa pt. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, recenzenci: prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska (UMCS), dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko (UJ), prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (UŚl), prof. dr hab. Marian Kępiński (UAM)

X 2008 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną otrzymana w Konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką na temat własności przemysłowej zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP

X 2008 - Dyplom Gratulacyjny Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę habilitacyjną

2008 - konsultant Podkomisji ds. Timesharingu, działającej w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości

od II 2009 - radca prawny

od X 2008 - aplikant rzecznikowski

od VIII 2010 - członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

od IX 2010 - arbiter w Sądzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

od XI 2010 - arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"

Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000.
Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001.
Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001.
Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), w: Problemy prawa własności intelektualnej, red. J. Barta, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 83, Kraków 2003.
Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego, Warszawa 2004.
Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, w: Problemy prawa znaków towarowych, red. J. Barta, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004.