Piotr Paweł Gach (red. nauk.)
Piotr Paweł Gach (red. nauk.)

Prof. dr hab. Piotr Paweł Gach

(ur. 1943)

 

Urodził się 1 czerwca 1943 roku w Pilicy. W 1961 roku uzyskał maturę w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym i rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim nr 1 w Szczecinie ze specjalizacją nauczania historii i języka rosyjskiego w szkołach podstawowych. W latach 1964-1969 odbył studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone uzyskaniem tytułu magistra historii. Po napisaniu pracy doktorskiej Kasaty zakonów na ziemiach polskich w końcu XVIII i w XIX wieku w 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na tym samym wydziale i rozpoczął pracę naukowo-badawczą jako asystent-stażysta, a od 1999 roku jako adiunkt w Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL. W latach 1992-1999 był prezesem Oddziału Lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz redaktorem naczelnym pisma tego Stowarzyszenia „Mikrus Dziennikarski”. W latach 1997-2000 pełnił funkcję wiceprezesa Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. W latach 1998-2002 sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” KUL i wchodził w skład Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Lubelskiego Ośrodka Naukowego. Brał udział w obradach Senatu Akademickiego KUL i w latach 1998-2001 redagował Biuletyny Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” KUL. W 2000 roku powstała praca habilitacyjna Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914. Od 2000 roku był kierownikiem Katedry Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki KUL, a w 2001 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL, gdzie kieruje Katedrą Historii Wychowania i prowadzi seminaria magisterskie i doktoranckie. Od 2002 roku wchodzi w skład redakcji czasopisma naukowego „Roczniki Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. Brał udział w zbiorowych opracowaniach naukowych i stażach zagranicznych: Katolicki Uniwersytet w Louvain-la-Neuve (Belgia), Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), I’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paryż). Prowadził badania w bibliotekach belgijskich, kwerendy archiwalne i biblioteczne we Włoszech i w Słowenii. Jest autorem ponad 270 publikacji: naukowych, popularnonaukowych i dziennikarskich. Autor wielu opracowań z dziedziny historii zakonów m.in.: Seminaria duchowne misjonarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej na przełomie XVIII i XIX wieku, Bonifratrzy na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska w XIX wieku, Karmelici Bosi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w dobie kasat.

Książki autora:

Dzieje Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989

Historia Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989