ks. Wojciech Góralski
ks. Wojciech Góralski

Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski

(ur. 1939)
 

Urodził się 19 marca 1939 roku w Poznaniu. Edukację na poziomie podstawowym i średnim ukończył w Płocku – maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego. W 1955 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (WSD), po ukończeniu którego 20 sierpnia 1961 roku z rąk biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego otrzymał święcenia kapłańskie. W 1961 roku rozpoczął studia z zakresu prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL), zakończone uzyskaniem tytułu magistra i licencjata prawa kanonicznego. Następnie udał się na studia kanonistyczne w Rzymie, gdzie mieszkał w Papieskim Instytucie Polskim. Po powrocie do kraju w 1969 roku został kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Płocku. Od 1970 roku był wykładowcą w WSD w Płocku, pełniąc w latach 1984-1986 funkcję jego rektora. Jednocześnie wykonywał urząd obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Płocku. W latach 1977-1996 był zatrudniony jako wykładowca KUL. W 1989 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 1996 roku został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego tej uczelni. Sprawował też urząd prorektora UKSW. Równolegle prowadził wykłady z prawa kanonicznego w seminariach duchownych w Płocku i Łowiczu oraz z przedmiotów prawniczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Jako jeden z  przedstawicieli Stolicy Apostolskiej uczestniczył w negocjacjach nad zawartym w 1993 roku konkordatem z Rzecząpospolitą Polską. Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Objął funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Ius Matrimoniale”. Wszedł w skład Rady Naukowej „Czasopisma Prawno-Historycznego”. W uznaniu zasług papież Jan Paweł II podniósł go w 2004 roku do godności protonotariusza apostolskiego (infułata). W zorganizowanym w 2004 roku powszechnym plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004”. 21 października 2015 roku odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uroczystość odnowienia doktoratu ks. prof. Wojciecha Góralskiego. Pod jego kierunkiem stopnie doktora uzyskali m.in. Ginter Dzierżon, Janusz Borucki, Jan Krajczyński, Kazimierz Dullak, Lucjan Świto, Wiesław Kraiński. W 2019 roku został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Opublikował ponad 1300 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego i rodzinnego, historii prawa kanonicznego oraz prawa wyznaniowego.