red. Wojciech Kaczmarek
 red. Wojciech Kaczmarek

Prof. Wojciech Kaczmarek

 

 

Odbywał studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1974-1978 zakończone pracą magisterską pt. Recepcja krytyczna twórczości dramatycznej Paula Claudela w Polsce napisaną pod kierunkiem prof. dr Ireny Sławińskiej.
W 1986 r. zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa przyznany po obronie rozprawy doktorskiej pt. Recepcja chrześcijańskiego wymiaru dramatu i teatru Claudela w Polsce (Promotor prof., Irena Sławińska, recenzenci: prof. dr Stefan Sawicki (KUL) i prof. Halina Sawecka (UMCS)).
Główne obszary badań: różne przejawy dramatu i teatru religijnego w Polsce i w Europie w XIX i XX wieku.
W 1999 roku napisał kolokwium habilitacyjne.
W 2001 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL, a w 2002 roku został kierownikiem Katedry Dramatu i Teatru.
W latach 2003-2008 był dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL.
Obecnie wciąż pełni funkcję kierownika Katedry Dramatu i Teatru.

Najważniejsze dzieła:
Claudel w Polsce. Chrześcijańskie perspektywy interpretacji dramatu i teatru. Lublin 1989, ss. 260, res., RW KUL. [Książkowa wersja rozprawy doktorskiej].

Wezwani do nadziei. Religia - ateizm - wiara w dramacie współczesnym. Zarys problematyki. Lublin 1993, ss. 176, bibliogr., RW KUL.

Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski. Lublin 1999, ss 346, bibliogr., RW KUL. [Rozprawa habilitacyjna]

Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski. Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, ss. 276.

Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ss. 417.