Ks. Paweł Prufer
Ks. Paweł Prufer

Ks. prof. dr hab. Paweł Prüfer

(ur. 1972)

 

Urodził się 3 stycznia 1972 roku w Międzyrzeczu (województwo lubuskie). Duchowny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Studia magisterskie ukończył na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu w 1997 roku, broniąc pracę pt. Wpływ fenomenu śmierci na sens życia w filozofii egzystencjalnej XX wieku. Doktorat z nauk społecznych obronił na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie, na Wydziale Nauk Społecznych w 2004 roku. Tytuł dysertacji doktorskiej: Lo sviluppo umano in agricoltura e la dottrina sociale della Chiesa. Il caso polacco (1989-2002). Praca została napisana pod kierunkiem prof. Francesco Compagnioniego, wybitnego włoskiego etyka. Nostryfikację doktoratu uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w 2006 roku, gdzie kilka lat później, w 2013 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Katolicka nauka społeczna a socjologia. Interdyscyplinarne sprzężenie. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest członkiem Rady Recenzentów m.in. kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”. Od wielu lat jest organizatorem licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz członkiem wielu Komitetów Naukowych tychże konferencji. Współpracuje z przedstawicielami wielu ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Szczególnie istotne dla niego obszary współpracy naukowej to włoskie konteksty socjologiczne. Od niedawna współpracuje z cenionymi badaczami włoskimi, m.in. z socjologiem religii, prof. Roberto Ciprianim (twórcą paradygmatu religione diffusa), z prof. Pierpaolo Donatim z Università di Bologna (twórcą paradygmatu riflessività relazionale), a także z prof. Alberto Lo Prestim, dyrektorem Centro Igino Giordani w Rocca di Papa. Pracę naukową wiąże z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w kilku placówkach dydaktyczno-naukowych. Od kilkunastu lat jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu oraz etyki życia gospodarczego w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Przed laty prowadził wykłady zlecone w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego z różnych subdyscyplin socjologicznych, m.in. z socjologii zbiorowości terytorialnych, makrosocjologii, socjologii edukacji. Jako profesor nadzwyczajny prowadzi zajęcia dydaktyczne z socjologii ogólnej, socjologii edukacji, socjologii życia gospodarczego  oraz z socjologii w zarządzaniu współczesną organizacją w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jest promotorem pracy doktorskiej, recenzentem kilku dysertacji doktorskich oraz recenzentem dorobku habilitacyjnego. Jest także promotorem kilkunastu prac magisterskich oraz kilkudziesięciu licencjackich.

Prywatnie: miłośnik muzyki jazzowej, maratończyk, pasjonat biegów długodystansowych (uczestniczył jak dotychczas w około stu zawodach biegowych, w tym przebiegł kilkanaście maratonów i ultramaratonów).

Jego zainteresowania badawcze to: nauki społeczne, a szczególnie teorie socjologiczne, etyka społeczna, socjologia rozwoju, socjologia religii, socjologia moralności, katolicka nauka społeczna, socjologia edukacji i młodzieży, socjologia refleksyjna, włoska socjologia. W badaniach naukowych koncentruje się na problemach interdyscyplinarności, zwłaszcza w aspekcie epistemologicznym i metodologicznym. Publikacje naukowe dotyczące wspomnianych zagadnień stanowią zasadniczą część jego dorobku naukowego. Opublikował rozprawy naukowe, w tym m.in. kilka książek, zredagował kilkanaście publikacji zbiorowych, opublikował około dwieście artykułów naukowych oraz kilkadziesiąt recenzji wydawniczych.

Do najważniejszych publikacji należą:

 • Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2013;
 • Katolicka nauka społeczna a socjologia. Interdyscyplinarne sprzężenie, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2011;
 • Duszpasterstwo akademickie wędką pastoralną i ulem formacyjnym, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010;
 • Lo sviluppo umano in agricoltura e la dottrina sociale della Chiesa. Il caso polacco (1989-2002), Romae: Pontificia Studiorum Universitas a S.Thoma Aq., 2004;
 • Czy katolicka nauka społeczna jest nauką, „Universitas Gedanensis” 2013, nr 46;
 • Edukacja i wychowanie w wyobraźni socjologicznej, „Rocznik Lubuski” 38[2012];
 • Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki, [w:] red. B. Idzikowski, M. Kowalski, Zielona Góra 2012;
 • Teoretyczny namysł, praktyczny zamysł. Impresje wokół teorii socjologicznej i metateorii katolickiej nauki społecznej, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 29 (4/2011);
 • Piesza pielgrzymka jako fenomen społeczno-religijny i jej socjologiczno-teologiczne tło, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 24 (3/2010);
 • Zasada subsydiarności a rodzina w kontekście katolickiej nauki społecznej, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, nr 22 (1/2010);
 • Rozwój ludzki – myśl społeczna Kościoła w służbie rozwoju każdego człowieka i wszystkich ludzi, „Colloquia Theologica Ottoniana”, nr 1/2006, Szczecin: Wydział Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006;
 • Socjologiczne wyobrażenia społeczeństwa szczęśliwego, [w:] Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym, red. E. Kowalska, P. Prüfer, M. Kowalski, Kraków: Impuls 2014;
 • Socjologiczno-etyczne aspekty zdrowia, choroby i cierpienia a społeczeństwo, [w:] Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i choroby. Zdrowie i choroba w ujęciu interdyscyplinarnym, red. M. Musielak, K. Prętki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2013;
 • Organicystyczna koncepcja Herberta Spencera i etyczna zasada sprawiedliwości jako teoretyczny kontekst studiowania z niepełnosprawnością, [w:] Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, red. B.A. Orłowska, P. Prüfer, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013;
 • Pracować, aby żyć, pracować, aby znaczyć – od rozbieżności sposobów do zbieżności celów, [w:] LABOR czy OPUS? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, red. A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. Prüfer, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2012;
 • Socjologiczny obraz niepełnosprawności versus zasada personalizmu katolickiej nauki społecznej, [w:] Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, red. B. Orłowska, P. Prüfer, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 2012;
 • Student niepełnosprawny na uczelni – osoba w społeczności czy element systemu? Teologiczno-socjologiczny horyzont, [w:] Uczelnia przyjazna niepełnosprawności. Pomiędzy stereotypami a rzeczywistością funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, red. B. Orłowska, P. Prüfer, Gorzów Wielkopolski 2011;
 • Religia ponowoczesności – między zaufaniem a nieufnością. Refleksje wokół książki Janusza Mariańskiego, [w:] Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red. P. Prüfer, J. Mariański, Zielona Góra 2011;
 • O zaufaniu – o tym, co już jest, czego jeszcze brakuje, a co mogłoby się zwielokrotnić, [w:] Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red. P. Prüfer, J. Mariański, Zielona Góra 2011;
 • Niepełnosprawni  w pełni podmiotami ludzkimi – socjologiczno-teologiczna perspektywa niepełnosprawności, [w:] Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, red. B. Orłowska, P. Prüfer, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011;
 • Interdyscyplinarność KNS w kontekście myśli ks. Józefa Majki wartością dla refleksji nad społeczeństwem polskim, [w:] Jaka Polska? Węzłowe problemy społeczeństwa polskiego, red. M. Sitek, S. Ćmiel, Mińsk Mazowiecki: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki, 2010;
 • Region i społeczność lokalna jako cenna wartość dla rozwoju integralnego jednostki i społeczeństwa, [w:] Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, t. III, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010;
 • Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym w perspektywie socjologiczno-etycznej, [w:] Więzi. Dylematy egzystencjalne, red. E. Bartkowiak, A. Dobrychłop, P. Prüfer, t. 2, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010;
 • Zasada pomocniczości w katolickiej nauce społecznej i w praktyce życia społeczno-politycznego, [w:] Interpretacja polityki. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. R. Bäcker, W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, R. Potocki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010;
 • Nierówności społeczne i bieda jako zjawiska wywołujące cierpienie. Analiza socjologiczno-moralna, [w:] Cierpienie. Dylematy egzystencjalne, red. E. Bartkowiak, P. Prüfer, t. 1, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2009;
 • Popegeerowskie (bez-)nadzieje. Restrukturyzacja i społeczno-etyczne jej reperkusje w życiu byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, „Studia Gnesnensia”, t. XX (2006);
 • Katolicyzm a pokojowa rewolucja, [w:] Pokojowa rewolucja jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Macała, R. Potocki, A. Janiak, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2006;
 • Koncepcja religione diffusa Roberto Ciprianiego zwiastunem religijności postmodernistycznej, [w:] „Homo religiosus” w postmodernistycznych uwarunkowaniach, red. H. Juśko, R. Sieroń, Kraków: Drukarnia Ikon Plus, 2014;
 • Teoria „refleksyjności relacyjnej” Pierpaolo Donatiego jako płaszczyzna dla dialogu i komparatystyki badawczej w obrębie socjologii edukacji polskiej i włoskiej, [w:] Włoskie i polskie osobliwości. Relacja, komplementarność, integracja, red. P. Prüfer, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014;
 • Koncepcja maturacjonizmu linearno-cyklicznego jako antidotum na zagrożenia i kryzysy wiary, [w:] Wartości chrześcijańskie w XX i XXI i wieku. Zagrożenia i szanse, red. E. Juśko, R.B. Sieroń, S. Sorys, Tarnów: Wydawnictwo REGIS, 2015;
 • Socjologiczny paradygmat refleksyjności relacyjnej inspiracją badawczą dla filozofii i praktyki podmiotowości, [w:] Philosophy and Practice of Subjectivity, red. K. Najder-Stefaniak, Warsaw: Zakład Filozofii SGGW Warszawa, 2015;
 • Aktywność i zaangażowanie versus bierność i wycofanie. Analiza kontekstów więzi z parafią, [w:] Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja. Archidiecezja Warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości, red. S.H. Zaręba, A. Wysocki, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2015;
 • Teoretyczne impresje wokół metamorfozy rodziny – paradygmat refleksyjności relacyjnej, [w:] Rodzina. Dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. zw. dr. hab. Władysławowi Majkowskiemu, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015;
 • Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji, red. A. Olczak, P. Prüfer, D. Skrocka, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015;
 • Koncepcja socjologii refleksyjno-relacyjnej jako morfogenetyczny instrument wdrażania idei wychowawczych w ukierunkowaniu i odniesieniu do demokracji, [w:] Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji, red. A. Olczak, P. Prüfer, D. Skrocka, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015;
 • Polsko-włoski dwugłos o kwestii kryzysu religii i religijności. Socjologiczne analizy Janusza Mariańskiego i Roberto Ciprianiego (A Polish-Italian Duet on The Issues of Religion and Religious Crisis. A Sociological Analysis of Janusz Mariański and Roberto Cipriani), „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, nr 7(43), 2;
 • Dyfuzja religii i dyspersja polityki – zbieżność odrębności? (Diffusion of religion and dispersion of Policy – convergence distinctiveness?), [w:] Homo religiosus versus homo politicus. Współpraca czy konflikt?, red. E. Juśko, R.B. Sieroń, S. Sorys, Łapczyca: Wydawnictwo REGIS, 2015;
 • Cipriani Roberto, [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, red. J. Mariański, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2015;
 • Roberto Ciprianiego i Janusza Mariańskiego socjologiczne analizy religii a kryzys religijności – kontekst polsko-włoski, [w:] Człowiek w obliczu kryzysu. Kryzys w perspektywie interdyscyplinarnej, red. A. Chyczewska, I.M. Kijowska, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2015;
 • Pracownik urzędu, jednostka w społeczeństwie – etos humanizmu, etos profesjonalizmu, [w:] Służba publiczna. Etos pracy urzędników w Polsce, red. S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Warszawa: KONTRAST, 2015;
 • Socjolog refleksyjny użyteczny dla pedagogów promujących i badających wartość zdrowia. Szkic z socjologii wychowawczej, [w:] Zdrowie – szanse – zagrożenia. Implikacje pedagogiczne, red. D. Umiastowska, J. Gebreselassie, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015;
 • Refleksyjność z paradygmatem relacyjności jako problem badawczy twórczości naukowej – kontekst socjologii wychowawczej, [w:] Twórczość pedagogicznie kształtowana, red. A.J. Słowiński, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015;
 • Relacja w deskrypcji socjologicznej – teoretyczna oferta dla metamorfozy współczesnego społeczeństwa, [w:] Człowiek i relacyjność. Ujęcie socjologiczno-filozoficzne, red. K. Ciuła-Urbanek, M. Jabłoński, B. Koperski, B. Piotrowski, Krosno: Wydawnictwo Novum, 2015;
 • „Powrót” do Erazma z Rotterdamu. Wsparcie metamorfozy akademickości i nauki, [w:] Erasmus – relacja – internacjonalizacja, red. P. Prüfer, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015;
 • Refleksyjność relacyjna jako kategoria dynamizująca mobilność przestrzenno-turystyczną jednostek w świecie ponowoczesnym – przyczynek do socjologii relacji, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie transgranicznym, red. W. Staniewska-Zątek, A. Wołoszyn, J. Kijowska, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015;
 • Linearne i cykliczne procesy formacyjno-socjalizacyjne w społeczeństwie i w środowisku akademickim a niepełnosprawność, [w:] Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, red. B. Szczupał, K. Kutek-Sładek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, 2015;
 • Kategoria refleksyjności relacyjnej jako klucz hermeneutyczny wewnątrzrodzinnej interakcyjności i komunikacji, [w:] Komunikacja w rodzinie, red. M. Podkowińska, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2016;
 • Relacja i zaufanie jako metamorficzne ogniwo społeczeństwa, [w:] Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2016;
 • Czy nauka społeczna jest wychowawcza? Za i przeciw „pedagogizacji” socjologii, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” XXXV, z. 1, 2016;
 • Na krawędzi jest metamorfoza – socjologiczny horyzont poznawczy i pedagogiczno-etyczny mechanizm sprawczy, [w:] Na krawędzi. Reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała, red. P. Prüfer, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016;
 • Czy jest możliwa metamorfoza społeczeństwa ponowoczesnego z jego wielowymiarowym ryzykiem?, [w:] Zagrożenia i wyzwania w ponowoczesnym świecie, red. G. Ignatowski, S. Szymański, Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017;
 • Socjologiczne wyobrażenia dotyczące przyszłości edukacji – optyka linearno-cyklicznej teorii dojrzewania jednostki i społeczeństwa, [w:] Szkoła w warunkach zmiany społecznej i kulturowej. Edukacja przyszłości, red. B. Gofron, P. Migała, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2017;
 • Dojrzały człowiek i dojrzałe społeczeństwo? Ambiwalencje rozwojowe w socjologiczno-pedagogicznej perspektywie, [w:] Edukacja zawodowa i ustawiczna, „Polsko-Ukraiński Rocznik Naukowy”, nr 2/2017, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 2017;
 • Kultura i natura – koneksja czy konfrontacja linearno-cykliczna?, [w:] Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016, red. A. Linek, S.H. Zaręba, Warszawa: KONTRAST, 2017;
 • Le idee di Erasmo da Rotterdam, il maturazionismo lineare e ciclico, un riscontro sociologico contemporaneo, [w:] Le ragioni di Erasmus, red. M. Geat, V.A. Piccione, t. 1, RomaTrE-Press, settembre 2017;
 • Godnościowy wysiłek człowieka w ocalaniu własnej godności. Refleksje wokół książki Janusza Mariańskiego, Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017;
 • Bez fundamentów społeczeństwo nie udźwignie siebie (rec.: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Znak), „Studia Socjologiczne” 2018, 1 (228);
 • Stałość w zmienności – postawy i oceny niektórych postaw moralnych. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988-1998-2005-2017, [w:] Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń, red. S.H. Zaręba, M. Zarzecki, Warszawa:Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2018;
 • Życie wartościowe jednostki oraz wartość jednostki siłą metamorficzną społeczeństwa, [w:] Wartości – edukacja – przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, red. K. Czykier, T. Sosnowski, T. Bajkowski, Białystok: Druk-24h.com.pl. Drukarnia Cyfrowa, 2017;
 • Osobliwości włoskiej myśli socjologicznej suplementujące wspólną wiedzę wychowawczą (Peculiarities of Italian sociology that supplement common educational knowledge), „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, nr 1 (7)/2018;
 • Natura i struktura teorii religione diffusa – osobliwość kontekstu, uniwersalizm koncepcji, „Humanistyka i przyrodoznawstwo” 2018, nr 24.

Książki autora: