Antoni Dunajski
Antoni Dunajski

Ks. Antoni Dunajski
(ur. 1947)

Duszpasterz, publicysta, nauczyciel akademicki. Urodził się w 1947 roku w Grucie na Pomorzu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w WSD w Pelplinie, w roku 1972 przyjął święcenia kapłańskie. Przez cztery lata pracował jako wikariusz w Koronowie i w Gdyni. W latach 1976-1980 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologii KUL, uwieńczone pracą doktorską (Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida), napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra Czesława Bartnika.

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Punkt Konsultacyjny w Tczewie). Prowadzi wykłady z zakresu teologii dogmatycznej, filozofii Boga, literatury religijnej oraz metodyki duszpasterstwa. Pod jego kierunkiem powstało ponad sto prac magisterskich, skoncentrowanych na powiązaniach między teologią a innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza literaturą piękną. Niezależnie od pracy naukowej przez cały czas zaangażowany duszpastersko. W latach 1981-1992 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Pelplinie. Przez trzy kadencje był członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego oraz uczestniczył w pracach zespołu koordynacyjnego Ogólnopolskiej Rad Ruchów Katolickich. W roku 1989 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go swym kapelanem honorowym.

Opublikował około 600 artykułów naukowych, popularnonaukowych i esejów dotyczących problemu poznania Boga, zagadnień duszpasterskich oraz teologii literatury, zwłaszcza z zakresu norwidologii. Stale współpracuje z kilkoma redakcjami czasopism katolickich. Jest laureatem literackiej Nagrody Pokojowej im. O. Maksymiliana Kolbe i Rainholda Schneidera (Hamburg 1978) oraz nagrody naukowej im. Franciszka Skowyry za książkę Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida (Lublin 1985). Kolejne jego publikacje to: Teologiczne czytanie Norwida (Pelplin 1996), Słowo stało się siłą (Pelplin 1996), Najstarszy po Kościele obywatel (Pelplin 1996) oraz Porozmawiajmy o naszym Bogu (Poznań 1997).

 

Książki autora:

Rozważania o problemie narodu w twórczości Norwida