Halina Wiśniewska (red. nauk.)
Halina Wiśniewska (red. nauk.)

Prof. dr hab. Halina Wiśniewska

(ur. 1931)

 

Urodziła się 20 października 1931 roku w Zawierciu. W 1965 roku ukończyła studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy Właściwości języka i stylu Biernata z Lublina przygotowanej pod kierunkiem profesora Eugeniusza Pawłowskiego. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała 28 lutego 1973 roku, broniąc rozprawę zatytułowaną Język przemyskich ksiąg cechowych (doba średniopolska), którą promował profesor Stanisław Jodłowski. W tym samym roku została zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 1 października 1978 roku Pani Profesor objęła funkcję kierownika ówczesnego Zakładu Metodyki Literatury i Języka Polskiego, którą pełniła przez dwadzieścia trzy lata, tj. do czasu przejścia na emeryturę. Dwukrotnie, w latach 1978-1981 oraz 1987-1990, sprawowała również obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego. Profesor Halina Wiśniewska jest autorką wielu prac z zakresu przede wszystkim historii języka oraz dydaktyki języka polskiego, w tym monografii, wśród których znajdują się m.in.: Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza (Lublin 1985), Język polski w łacińskich pracach Jana Ursinusa (Lublin 1998), Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa (Lublin 1994), Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach (Lublin 2003), Język polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rzeczpospolitej szlacheckiej (Lublin 2001), Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu, XVI-XVIII wiek (współaut.: L. Tymiakin, Przemyśl 2010), Ignacego Krasickiego dubiecka przestrzeń ojczysta. Studium lingwistyczno-kulturowe (Dubiecko 2011), Milczenie i pisanie małopolskich pań w wiekah XVI-XVIII (Lublin 2013), Renesansowa nowoczesność w przypowieściach, czyli bajkach Biernata z Lublina (ok. 1465-ok. 1529) (Lublin 2015). Profesor Halina Wiśniewska jest również autorką podręcznika  Polszczyzna przez wieki (od średniowiecza do oświecenia) (Łódź 2009) oraz wielu szkiców i rozpraw. W jej dorobku znajdują się również prace redakcyjne, wśród których znalazły się zbiory poświęcone XVI- i XVII-wiecznej polszczyźnie: Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku (współred.: Cz. Kosyl, Wrocław 1984) i Odmiany polszczyzny XVII wieku, (współred.: Cz. Kosyl, Lublin 1992) oraz tomy metodyczne, takie jak: Schemat w kształceniu literackim i językowym (Lublin 1986), Wokół szkoły i nauczyciela (współred.: J. Plisiecki, Lublin 1995), O języku w sposób żywy i ciekawy.  Propozycje lekcji i ćwiczeń gramatycznych (Kielce 1993), Gry i zabawy w kształceniu językowym (Lublin 2000), Humanistyczne ścieżki edukacyjne (współred.: L. Tymiakin, Lublin 2000). Profesor Halina Wiśniewska wypromowała ponad 300 magistrów filologii polskiej oraz kilku doktorów. Jej uczniami byli m.in. dr Barbara Tarczyńska, dr Grażyna Wiśniewska, dr Bożena Kotuła, dr Ewa Filip, dr Jolanta Koczela, a także – wciąż pracujący w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych – prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska oraz dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS. Pani Profesor pracowała ponadto w Okręgowym Komitecie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, w Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Komitecie Językoznawstwa PAN, w Zespole Kierunkowym Filologii Polskiej Centralnego Ośrodka Metodycznego MEN. Przez wiele lat współpracowała z czasopismami takimi, jak: „Polonistyka” i „Język Polski w Szkole” i do dziś jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Słownika języka polskiego XVII i połowy XVIII wieku” w PAN IFP w Warszawie. Profesor Halina Wiśniewska cieszy się szacunkiem w całym środowisku naukowym, a jej osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostały również wielokrotnie honorowane m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużony dla Lublina”, medalami: Komisji Edukacji Narodowej, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Zamościu, Nauka w Służbie Ludu (za zasługi dla UMCS), a także licznymi nagrodami Rektora UMCS i aż trzykrotnie nagrodą Ministra (1976, 1980, 1986).

 

[dr Beata Jarosz]