Ks. Marian Pokrywka
Ks. Marian Pokrywka

Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL

(ur. 1965)

 

Urodził się 10 lutego 1965 roku w Tomaszowie Lubelskim. W 1984 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1990 uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na podstawie pracy Wezwanie do męstwa i odwagi w życiu chrześcijan w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego. 2 czerwca 1990 roku przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.

W 1992 roku podjął studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Wydziale Teologicznym KUL. 20 maja 1998 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra. hab. Janusza Nagórnego.

1 października 1995 roku został zatrudniony w Instytucie Teologii Moralnej na stanowisku asystenta Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wydziale Teologii KUL. 1 marca 2001 roku został powołany na stanowisko adiunkta Katedry Teologii Moralnej Ogólnej, a po reorganizacji Instytutu 1 października 2004 roku został adiunktem Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 17 maja 2011 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010).

Od 1 października 2011 roku jest kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Ogólnej, a po reorganizacji katedr od 11 czerwca 2014 roku kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej. 

Od 1 października 2015 roku jest profesorem nadzwyczajnym KUL.

Kilkakrotnie przebywał w zagranicznych ośrodkach naukowych, przeprowadzając kwerendę bibliograficzną do prowadzonych przez siebie badań (głównie w Rzymie: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Accademia Alfonsiana oraz Università Pontificia Salesiana, a także w Mediolanie: Università Cattolica del Sacro Cuore).

Jest współredaktorem czterech opracowań z zakresu teologii moralnej, autorem artykułów i książek z zakresu moralności chrześcijańskiej, moralności życia społecznego, a zwłaszcza moralności małżeńsko-rodzinnej, m.in.: Osoba – uczestnictwo – wspólnota. Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II (Lublin: RW KUL, 2000), Miłość krzyżem pisana (Sandomierz: WDS, 2007), Rodzinna droga miłości (Sandomierz: WDS, 2007), Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010; wyd. II – 2011), Dom miłością budowany (Lublin: Polihymnia, 2012), Krzyż bramą miłosierdzia (Lublin: Norbertinum, 2016), oraz cyklu felietonów „Słowo na nowy dzień” na antenie Radia Lublin.

 

Pełnione funkcje:

– Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL w roku akademickim 2000/2001,

– Sekretarz Instytutu Teologii Moralnej w latach 2000-2004,

– Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Teologicznych" (z. 3) od 2007 r.,

– Opiekun rocznika studentów Teologii w latach 2001-2006,

– Ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zamojsko-   lubaczowskiej w latach 1994-2000 i 2004-2006.

 

Przynależność do towarzystw naukowych:

– członek współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL,

– członek zwyczajny Stowarzyszenia Teologów Moralistów,

– członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich,

– członek korespondent Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,

– członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego,

– członek Komisji Teologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,

– członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Oddział Lubelski.

 

Główne kierunki badań:

– zagadnienia z teologii moralnej ogólnej (zwłaszcza antropologia moralna i problematyka sumienia)

– moralność życia społecznego (uczestnictwo, antropologia wspólnoty, ekologia)

– moralność małżeństwa i rodziny (podstawy antropologiczne, moralne aspekty demografii, wychowanie)

Książki autora:

Teologia Krzyża i rozważania Drogi Krzyżowej