Sławomir Jacek Żurek
Sławomir Jacek Żurek

Sławomir Jacek Żurek

(ur. 1967)

Polski filolog i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
W 1991 ukończył studia w zakresie filologii polskiej w Sekcji Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na podstawie pracy pt. Świat żydowski w twórczości Henryka Grynberga. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie otrzymał w 1997 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Synowie światła - synowie ciemności. Sakralne motywy żydowskie w poezji Arnolda Słuckiego. W 2006 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa - historia literatury polskiej na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej. W 2010 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych a w 2012 został profesorem zwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Pełni funkcję kierownika Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, kierownika Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL oraz kierownika polsko-niemieckiego zespołu badawczego Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa.