Adam Regiewicz
Adam Regiewicz

Prof. nadzw. dr hab. Adam Regiewicz

(ur. 1972)

 

Jest profesorem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego OO. Kapucynów w Krakowie, kierownikiem Pracowni Komparatystyki Kulturowej AJD, zajmuje się transkulturowym badaniem średniowieczności, semiotyką i antropologią nowych mediów. Opublikował m.in.: Kościół a spirytyzm, Wizerunek heretyka w średniowiecznym piśmiennictwie polskim, Harry Potter i nasze dzieci, czyli przewodnik dla rodziców i nie tylko, Dialog filmu z literaturą, Ślady obecności średniowiecznego wizerunku inkwizytora i civitas diaboli w polskiej literaturze fantasy po roku 1989.

Ponadto współpracuje z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie oraz z Polskim Stowarzyszeniem Komparatystyki Literackiej. W latach 2000-2006 był członkiem zespołu redakcyjnego pisma naukowego „Studia Laurentiana", w latach 2000-2007 był założycielem i redaktorem naczelnym pisma popularno-naukowego „Po-mysł. Pismo Klubu Myśli Humanistycznej”. Od 2003 jest wykładowcą w WSD O.O. Kapucynów w Krakowie, od 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od października 2011 do sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD, od października 2012 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Zakładu Teorii Literatury i kierownika Pracowni Komparatystyki Kulturowej.

Zajmuje się badaniem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej. Pierwszą przestrzenią badawczą jest mediewistyka, w której przenikają się wątki teologii i historii Kościoła. Niezwykle ważka stała się dla badacza znajomość kultury średniowiecza w odniesieniu do czasów współczesnych, co zaowocowało zainteresowaniem zjawiskiem „średniowieczności", które w odniesieniu do popkultury nie zostało jeszcze opisane na gruncie polskiej humanistyki. W tym duchu powstała książka Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów, oczekująca na wydanie. Druga przestrzeń badawcza związana jest z antropologią i kulturą współczesną badanymi w perspektywie chrześcijaństwa jako paradygmatu kulturowego Europy i jego kryzysu w dobie sekularyzmu. Podejmuje kwestie związane z kerygmatycznością przekazów kulturowych (filmu, przekazów medialnych, reklamy) w ramach szeroko pojętych badań postsekularnych, czego efektem są książki: Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej oraz Katechezy w obrazach. Kerygmatyczna interpretacja filmu. W ramach badań postsekularnych zainicjował serię konferencji pt. „Chrześcijaństwo - Kultura - Ponowoczesność". Trzeci obszar badawczy wiąże się z językiem współczesnej kultury, która operuje kodem audiowizualnym. Antropologiczne ukierunkowanie w badaniu kultury współczesnej otworzyło możliwość analizy nowych mediów. Szczególnie ważne dla sfery dydaktycznej wydaje się ostatnio stworzenie projektu serii „Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności”, powstającej w Zakładzie Teorii Literatury, obejmującej zagadnienia antropologii, semiotyki i socjologii zjawisk kulturowych, szczególnie medialnych.

Mieszka w Zabrzu żoną i czwórką dzieci. Od dziesięciu lat zaangażowany w nową ewangelizację poprzez rzeczywistość Drogi Neokatechumenalnej. Jedną z pasji jest także muzyka, czego efektem jest czynne muzykowanie (gitara, perkusja) na scenie w zespołach: Towarzystwo Oceaniczne, Yonati, Tetramorfy. Niektóre z nagrań były prezentowane na antenie Polskie Radia w Trójce. O muzycznych fascynacjach można było się przekonać podczas Dni Otwartych AJD oraz konferencji Koniec świata i co dalej?, podczas których to wydarzeń wystąpił ze swoim programem.