Stefan Sawicki
Stefan Sawicki

Prof. dr hab. Stefan Sawicki

(ur. 1927)


Teoretyk i historyk literatury, emerytowany profesor zwyczajny KUL.
Absolwent Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Studia polonistyczne (1946-1951) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jagiellońskim m.in. pod kierunkiem Juliusza Kleinera i Konrada Górskiego. Doktorat 1960 i habilitacja 1968 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1972 roku uzyskał tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych.
Od 1951 aż do przejścia na emeryturę w r. 1999 był pracownikiem KUL. Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Religijną (1960-1971), Katedry Historii Literatury Polskiej (1968-1976), Katedry Teorii Literatury KUL (1976-1999), twórca i kierownik Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (od 1985), prorektor KUL (1971-1983), Sekretarz Generalny (1968-1971) i prezes Towarzystwa Naukowego KUL (1989-1998). Redaktor naczelny pisma „Studia Norwidiana”, członek Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Katolickiej (1973-1983). Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL (1975-1990); wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1990-1993); członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1991-1993); członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (od 1993), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Inklings-Gesellschaft für Literatur und Ästhetik (Niemcy) oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1981-1983 członek Rady Społecznej przy Prymasie Polski, a w okresie 1980-1990 członek Rady Naukowej Episkopatu Polski. Laureat Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego w 2000 za za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. W czerwcu 2015 r. został odznaczony papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice – jednym z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej, przyznawanym za szczególne zaangażowanie na rzecz Kościoła.
Zainteresowania naukowe Stefana Sawickiego obejmują zagadnienia z zakresu historii i teorii literatury oraz metodologii badań literackich, takie jak wersologia, semantyka, genologia, analiza oraz interpretacja tekstu literackiego, relacja literatury wobec religii i aksjologiczne aspekty literatury. Szczególne miejsce w działalności naukowej Stefana Sawickiego zajmuje twórczość Cypriana Norwida, której poświęcił szereg prac, a ponadto powołał do istnienia czasopismo „Studia Norwidiana” (1983) i Zakład (obecnie Ośrodek) Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (1985) oraz zainicjował nową edycję dzieł wszystkich pisarza.